Saturday, April 18, 2009

Одоо үргэлжлэх цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - I am not doing

Одоо үргэлжлэх цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - I am not doing

Одоо үргэлжлэх цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр

I AM NOT DOING Subject + am/is/are + not + verb + ing=Эзэн бие + am/is/are + үгүйсгэсэн (not) + үйл үг + ing

Present continuous - буюу одоо үргэлжлэх цагийн ямар нэгэн үйл явдлыг илэрхийлнэ.

Үгүйсгэсэн хэлбэр:

Эзэн бие am/is/are + not үйл үг+ing
I I`m not working
You you aren`t doing
He he isn`t running
She she isn`t playing
It it isn`t raining
We we aren`t watching
You you aren`t swimming
They they aren`t riding

Зөв бичих дүрэм:

2 дараалсан гийгүүлэгчээр төгссөн үгний ард -ing залгах

To walk walk + ing walking
2 эгшиг + гийгүүлэгчээр төгссөн үгс To sleep sleep + ing sleeping

Эгшиг + g гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To jog jog + ing jogging

Эгшиг + m гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To swim swim + ing swimming

Эгшиг + n гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To run run + ing running

Эгшиг + p гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To shop shop + ing shopping

Эгшиг + t гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To put put + ing putting

-ie - ээр төгссөн үгс

To die die + ing dying

-e - ээр төгссөн үгс

To phone phone + ing phoning
-y - аар төгссөн үгс To study study+ing studуing

* g, m, n, p, t ээр төгссөн үгүүд ing дагавар авахдаа дахин давтагдаж бичигддэг. Учир энэ нь англи хэлэнд silent sound буюу чимээгүй, сайн сонсогддогүй учраас сүүлийн үсгийг давтаж бичдэг юм.

* ie аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа ie нь у болж хувирдаг.

* y аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа y нь арилахгүй шууд ing залгагдана..

* е ээр төгссөн үг ing дагавар авахдаа е нь арилаад шууд ing дагавар авна.

Жишээ нь :

"I`m not sitting. I`m standing.

Би суугаагүй байна. Би зогсож байна.

"He`s not standing. He`s sitting.

Тэр эрэгтэй зогсоогүй байна. Тэр эрэгтэй сууж байна.

"She`s not running. She`s walking.

Тэр эмэгтэй гүйгээгүй байна. Тэр эмэгтэй алхаж байна.

"It`s not walking. It`s running.

Тэр алхаагүй байна. Тэр гүйж байна.

"They`re not working. They`re playing.

Тэд нар ажиллаагүй байна. Тэд нар тоглож байна.

"We`re not watching television. We`re surfing the net.

Бид нар телевизор үзээгүй. Бид нар интернэтээр аялаж байна.

No comments: