Tuesday, April 21, 2009

Future Perfect Tense – Төгс Ирээдүй цаг

Future perfect буюу ирээдүйд төгсөх цагийг хэрхэн зөв ашиглах ямар тохиодолд хэрэглэгддэгийг сайн ойлгочихвол энэ цаг бидний ярьдаг шиг тийм хэцүү зүйл биш юм. Future Perfect гэсэн үгийг орчуулж ойлгох шаардлага огт байхгүй. Хэрэв орчуулбал ирээдүйд төгсөх цаг гэж орчууллагддаг бөгөөд энэ нь суралцагсдын толгойг их эргүүлдэг юм. Тийм учир зүгээр future perfect гэж ийм цаг байдаг ийм зүйл илэрхийлдэг гээд ойлгочиход л хангалттай.


Form: I/You/We/They/She/he/It: will have + past participle

Анхаар ! Ямар нэгэн зүйлийг ирээдүйд нэг цэгээс өмнө хийсэн ба түүний үр дүн нь тухайн цэгт мэдэгдэж байгаа.

Жишээ нь:

You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.

(Зөнвшөөрсөн хэлбэр) (Үгүйсгэсэн хэлбэр) (Асуусан хэлбэр)
I will have stopped. I will not have stopped. Will I have stopped?
You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped?
We will have stopped. We will not have stopped. Will we have stopped?
They will have stopped. They will not have stopped. Will they have stopped?
He will have stopped. He will not have stopped. Will he have stopped?
She will have stopped. She will not have stopped. Will she have stopped?
It will have stopped It will not have stopped Will it have stopped?

No comments: