Monday, April 20, 2009

Either...or, Neither...nor (ч гэсэн, ч гэсэн адил, ч гэсэн биш, ч гэсэн үгүй)

"Either..or"

"Either...or" expresses one noun/pronoun doing one thing and the other noun/pronoun doing another; in this way it is a "positive" word because what is occurring is true. "Either" can be paired with "or".

Either...or-г ямар нэгэн нэр үг юмуу төлөөний нэр маань тухайн үйлийг 2-уулаа хийж гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд хэрэглэнэ.

Ex: She wanted to paint either a Parliament house or statue of Natsagdorg.

(Тэр эмэгтэй Парламентын барилгыг ч тэр бас Нацагдоржийн хөшөөг ч гэсэн зурахыг хүссэн.)

Either my sister or me like him.

(Миний дүү болон би ч гэсэн түүнд дуртай.)

"Neither...or"

"Neither...nor" expresses one noun/pronoun not doing one thing and the other noun/pronoun not doing another; in this way it is a "negative" word because something is happening is true. "Neither" can be paired with "nor".

Ex: 1.Neither Mike nor Baagii went to the play.

(Майк, Баагий хоёр 2уулаа тоглохоор яваагүй.)

2.She said, "Neither my son nor his friends break the window.

(Тэр хэлэхдээ миний хүү болон түүний найзуудын хэн нь ч цонхыг хагалаагүй гэв.)

When you use Neither...nor the verb should be in positive form. (See above ex: went, break)

Neither...nor-г хэрэглэхдээ үйл үг маань эерэг хэлбэр дээр байна. (Дээрх жишээг хар: went, break). Үйл үг Үгүйсгэсэн хэлбэр дээр байх ёсгүй яагаад гэвэл Neither...nor өөрөө үгүйсгэсэн хэлбэр дээр байгаа учир 2 дахин үгүйсгэхгүй гэхдээ зарим хүмүүс тэгж хэрэглэж ярьдаг үүнийг Double negative гэх буюу давхар үгүйсгэл гэнэ.

No comments: