Monday, April 27, 2009

Abbreviations=abbr

a/c

account-нягтлан бодох

a.m

before noon (ante meridiem)-өглөөний цаг

a.s.a.p

as soon as possible-аль болох хурдан

cc:

copies to-хуулбарыг өөр хүнд зэрэг илгээх

c/o

care of-хэн нэгний хяналтанд

Co.

Company-компани

e.g.

for example (exemplii gratia)-жишээ нь

enc.

enclosed-бичигтэй хавсаргав

exc.

excluding-гадна

fob.

free on board-ачихад татваргүй

GMT

Greenwich Mean Time-Гринвичийн цаг. Дэлхийн цаг

HQ

headquarters-удирдах төв байр

i.e.

that is (id est)-жишээ нь энэ нь юу вэ гэвэл...

inc.

including-хамааруулаад, оруулаад...

Inc.

Incorporated-нэгтгэх, бүрэлдэхүүндээ оруулах

Ltd

Limited-хязгаарлаглмал

Mr

Mr (pronounced Mister)-Ноён

Mrs

Mrs (pronounced Missiz)-Хатагтай

Miss

Miss-нөхөрт гараагүй эмэгтэй

Ms

Ms (pronounced Miz)-нөхөрт гарсан гэвч одоо нөхөргүй эмэгтэй

no.

number-дугаар

p.a

per annum-жилд, жил бүрийн

PLC

Public Limited Company-Нийтийн Хязгаарлагдмал Компани

p.m

after noon (post meridiem)-оройн цаг

pto.

please turn over-хуудасаа эргүүлнэ нүү

Rd.

Road-зам

re

referring to-руу хамаарах

St

Saint-Гэгээнтэн

St.

Street-гудамж

VAT

value added tax-НӨТ (нэмэн өртөхийн татвар)


adj.
adjective-тэмдэг нэр

adv.
adverb-дайвар үг

rel.
religion-шашин

tech.

technical-техник

v.

verb-үйл үг

sl.

slang-этгээд хэллэг

biol.

biology-биологи

bot.

botany-ургамал судлал

chem.

chemistry-хими

colloq.

colloquial-ярианы хэл

conj.

conjunction-холбоос үг

econ.

economy-эдийн засаг

electr.

electrical-цахилгааан техник

DOB

Date of birth-төрсөн огноо

geod.

geodesy-геодези

gram.

grammar-хэл зүй

geol.

geology-геологи

interj.

interjection-аялга үг

math.

mathematics-математик

med.

medicine-анагаах ухаан

mil.

military-цэрэг

mus.

music-хөгжим

n.

noun-нэр үг

num.

number-дугаар

pers. pron.

personal pronouns-биеийн төлөөний үг

phil.

philosophy-гүн ухаан

phys.

physics-физик

pl.

plural-олон тоо

poss. pron.
possessive pronouns-хамаатуулах төлөөний үг

prep.

preposition-угтвар үг

No comments: