Monday, April 20, 2009

Ирээдүй цагт Will/Shall-ийг хэрэглэх

Жирийн ирээдүй цаг 

Will

"Will" нь хэлбэрээ өөрчилдөггүй.

I, you, he, she, it, we, they 

will

"Will" ийг ..."ll гэж товчилдог. 

I`llyou`llhe`llshe`llwe`llthey`ll it`ll

Үгүйсгэсэн хэлбэрт "will" ийг "will not" гэх ба won`t гэж товчилдог. 

I, you, he, she, it, we, they 

will not / won`t


Жишээ нь:

+

-

I will go. 

I`ll go-Би явна.
I won`t go-Би явахгүй. 

You will go. 

You`ll go-Чи явна. 

You won`t go-Чи явахгүй.

He will go. 

He`ll go-Тэр явна. 

He won`t go-Тэр явахгүй.

She will go. 

She`ll go-Тэр явна.

She won`t go-Тэр явахгүй.

It will go. 

It`ll go-Энэ явна.

It won`t go-Энэ явахгүй.

We will go. 

We`ll go-Бид явна.

We won`t go-Бид явахгүй.

They will go. 

They`ll go-Тэд явна. 

They won`t go-Тэд явахгүй.

!АнхаарБидний зохицуулсан юмуу хийхээр шийдсэн зүйлсийг хэлэхэд "Will" гэдэг үг дангаараа хэрэглэгдэхгүй. 

"Will" -ийг ихэвчлэн доорх байдлаар хэрэглэдэг:-

Сайн дураараа хийх:

(The phone is ringing). I`ll answer it. Би аваадахъя.

Амлалт өгөх:

(A friend is leavingI`ll visit you in the summer. Би зун чамд дээр очно.

Шийдвэр гаргах : 

(Your car won`t startI`ll buy a new car. Би шинэ машин худалдаж авна.

Хэн нэгэнд санал болгох:

(Your child won`t do their homeworkYou`ll do your homework now! Би чиний гэрийн даалгаварыг чинь хийчихье.

Урьдчилж хэлэх 

(Winter is coming) I think it will be a cold winter. Хүйтэн өвөл болох юм шигээ.

"Will" - ийг заримдаа заналхийлэх үед хэрэглэнэ. 


Don`t move or I`ll shoot! Бүү хөдөл эсвэл Би буудна шүү!!Note! "Will" - ийг "Think" гэдэг үгтэй байнга хэрэглэдэг. "I think I will ... Би ... гэж бодож байна..."Зөвшөөрсөн (+) 

Үгүйсгэсэн (-) 

Мэдэгдэл

I`ll do my homework now. Би одоо даалгавараа хийлээ.

I won`t do my homework later. Би жаахан байж байгаад даалгавараа хийхгүй.

Think-ийг хэрэглэсэн мэдэгдэл

I think she`ll go to the cinema tonight. Би түүнийг өнөө орой кино театр явна гэж бодож байна. 

I don`t think she`ll go to the cinema tomorrow. Би түүнийг маргааш кино театр явна гэж бодохгүй байна.

Will-ийг хэрэглэсэн асуултууд 

Will there be a test on Monday? Даваа гарагт шалгалт байгаа юу?

Won`t there be a test on Monday? Даваа гарагт шалгалт байхгүй юмуу?

Question (closed) 

Do you think they`ll win? Чи тэднийг ялна гэж бодож байна уу?

Do you think they won`t win? Чи тэднийг ялахгүй гэж бодож байна уу?

Асуулт 

What do you think he`ll do in the summer holidays? Чи түүнийг зун амралтаараа юу хийнэ гэж бодож байна?Shall


"Shall" нь хэлбэрээ өөрчилдөггүй.

I, you, he, she, it, we, they 

shall. 

"Shall" - ийг ...`ll гэж товчилдог

I`ll, you`ll, he`ll, she`ll, we`ll, they`ll, it`ll

Үгүйсгэсэн хэлбэрт "shall"- ийг "shall not" гэх ба shan`t гэж товчилдог.

I, you, he, she, it, we, they 

shall not / shan`t

Британи Англи хэлэнд төлөөний үгийн нэгдүгээр бие дээр (I/we) "will" гэдэг үгийн оронд "shall" гэдэг үгийг ихэвчлэн хэрэглэдэг.

I / We will 

=

I / We shall 

I shall be at work on time. 

=

I will be at work on time. 

We shall win the competition. 

=

We will win the competition. 

They shall not pass! They shan`t pass! 

Төлөөний үгийн нэгдүгээр бие дээр (I/we) зөвшөөрөл авах, санал болгохын тулд асууж байгаа асуух өгүүлбэрт "Shall"-ийг хэрэглэдэг.

Shall I do that? Би түүнийг хийчих уу?

Shall we go home? Бүгдээрээ харих уу?

No comments: