Saturday, April 18, 2009

Одоо үргэлжлэх цагийн зөвшөөрсөн хэлбэр - I am doing

Одоо үргэлжлэх цагийн зөвшөөрсөн хэлбэр - I am doing

Одоо үргэлжлэх цаг

Subject + үйл үг + ing (яг ярьж буй цаг хугацаанд буюу ОДОО болж буй үйл явдалд хэрэглэнэ.)

Am/Is/Are doing

"What am I doing?"

Би юу хийж байна вэ?

"I am standing."

Би зогсож байна.

"What is he doing?"

Тэр эрэгтэй юу хийж байна вэ?

"He is sitting."

Тэр эрэгтэй сууж байна.

"What is she doing?"

Тэр эмэгтэй юу хийж байна вэ?

"She is walking."

Тэр эмэгтэй алхаж байна.

"What is it doing?"

Тэр юу хийж байна вэ?

"It is running."

Тэр гүйж байна.

"What are they doing?"

Тэд нар юу хийж байна вэ?

"They are playing."

Тэд нар тоглож байна.

"What are we doing?"

Бид нар юу хийж байна вэ?

"We are surfing the Internet."

Бид нар интернэтээр аялаж байна.


Зөв бичих дүрэм:

2 дараалсан гийгүүлэгчээр төгссөн үгний ард -ing залгах

To walk

walk + ing

walking

2 эгшиг + гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To sleep

sleep + ing

sleeping

Эгшиг + g гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To jog

jog + ing

jogging

Эгшиг + m гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To swim

swim + ing

swimming

Эгшиг + n гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To run

run + ing

running

Эгшиг + p гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To shop

shop + ing

shopping

Эгшиг + t гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To put

put + ing

putting

-ie - ээр төгссөн үгс

To die

die + ing

dying

-e - ээр төгссөн үгс

To phone

phone + ing

phoning

- аар төгссөн үгс To study study+ing studying

* g, m, n, p, t ээр төгссөн үгүүд ing дагавар авахдаа дахин давтагдаж бичигддэг. Учир энэ нь англи хэлэнд silent sound буюу чимээгүй, сайн сонсогддогүй учраас сүүлийн үсгийг давтаж бичдэг юм.

* ie аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа ie нь у болж хувирдаг.

* y аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа y нь арилахгүй шууд ing залгагдана.

* е ээр төгссөн үг ing дагавар авахдаа е нь арилаад шууд ing дагавар авна.

Товчилсон хэлбэр

Зөвшөөрсөн Зөвшөөрсөн ба товчилсон Үгүйсгэсэн Үгүйсгэсэн ба товчилсон

I am

I`m

I am not

I`m not

You are

You`re

You are not

You aren`t

He is

He`s

He is not

He isn`t

She is

She`s

She is not

She isn`t

It is

It`s

It is not

It isn`t

We are

We`re

We are not

We aren`t

You are

You`re

You are not

You aren`t

They are They`re They are not They aren`t

No comments: