Monday, April 20, 2009

Prepostions (Угтвар үг)

Time - Цаг хугацаа


Prepostions-Угтвар үг

Usage-Ашиглагаа

Example-Жишээ

on-д, т

days of the weeк-7 хоногийн өдрүүд

on Monday-Даваа гарагт

in-д, т, дотор

month/season-сар, улирал

time of day-өдрийн цаг хугацаа

year-жил

after a certain period of time (хэзээ)-тогтсон цаг хугацаа

in August / in winter-8-р сард, өвлийн улиралд

in the morning-өглөөгүүр 

in 2006-2006 онд

in an hour-цагийн дотор
at-д, тa certain point of time-тодорхой цаг хугацаанд (хэзээ)at night-оройд

at the weekends-амралтын өдрүүдэд

at half past nine-9.30 д
since-хойш

since a certain point of time-тодорхой хугацаанаас хойш

since 1980-1980 оноос хойш

for-турш

over a certain period of time-тодорхой хугацааны турш

for 2 years-2 жилийн турш
ago-өмнө

a certain time in the past-тодорхой өнгөрсөн хугацаа

before 2004-2004 оны өмнө

before-өмнө

earlier than a certain point of time-тодорхой өнгөрсөн хугацаанаас өмнөх хугацаа

2 yeas ago-2 жилийн өмнө
to-дутуу

telling the time-цаг хэлэхдээ

ten to six (5:50) 6-д 10 минут дутуу байна.
past-өнгөрч

telling the time-цаг хэлэхдээ

ten past six (6.10) 6 аас 10 минут өнгөрч байна.

to-хүртэл

end of a period of time-тодорхой хугацаанд хийх хүртэл

From Monday to Friday. Даваагаас Баасан гараг хүртэл

till/until-тал тэл, хүртэл

how long something is going to last-тодрорхой хугацааг хүртэл

He`s on holiday until Friday. Тэр Баасан гараг хүртэл амралттай.

by-гэхэд

up to a certain time-сүүлийн хугацааг хүртэл

I will be back by 6 o`clock-Би 6 гэхэд буцаад ирчихнэ.


Prepositions -(Position and Direction)-(Байрлал ба Зүг чиг)


Prepositions-угтвар үг

Usage-Ашиглагаа

Example-Жишээ

in-д, т, дотор, аар, ээр

room, building, street, town,country, book, peper etc...

car, taxi

pictures, would

in the kitchen-гал тогоонд 

in London-Лондонд 

in the car-машинаар

in the world-дэлхийд

  at-д, т, дээрcompany, shop, school, collegeI am at my work. Би ажил дээрээ байна.
  on-дээрbed, table, shelfThe cat is on the bed. Муур орон дээр байна.


  • about-ойролцоогоор
  • above-дээр
  • across-хөндлөн
  • after-дараа
  • against-эсрэг
  • along-дагуу, турш
  • amid-дунд
  • among-дунд, хооронд
  • anti-эсрэг
  • around-тойроод
  • as-шиг
  • behind-ард
  • below-доор
  • beneath-доор, доошоо
  • beside-хажууд
  • besides-гадна
  • between-хооронд
  • beyond-цаана
  • but-гэвч
  • by-дэргэд, гэхэд
  • despite-үл харгалзан
  • down-доор
  • during-үед, туршид
  • except-аас гадна
  • from-аас
  • in-дотор
  • inside-дотор
  • into-уруу, үрүү
  • like-шиг
  • near-ойрхон, дэргэд
  • of-ын, ийн
  • off-аас ээс
  • onto-руу, рүү
  • opposite-эсрэг
  • outside-гадна
  • over-дээгүүр
  • through-аар өнгөрөн, нэвт
  • toward-өөд
  • under-доогуур
  • underneath-доор, доод тал нь
  • up-дээр, дээшээ
  • with-тай, хамт
  • within-ын дотор
  • without-гүйгээр

  No comments: