Tuesday, April 28, 2009

Can ба could

Англи хэлэнд "Can" гэдэг үг модал буюу баймж үгийн үүргээр их хэрэглэгддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ үг нь өөрөө туслах үйл үгийн үүргээр хэрэглэгдэж болох ба өөрийн утгаа давхар илэрхийлж байдаг. Илэрхийлдэг утгууд нь : ямар нэгэн зүйл хийж чадах ба чадахгүй тухай, боломж, хүсэлт зөвшөөрөл.

Жишээ нь:

I can ride a horse. - Би морь унаж чадна : чадвар

We can stay with my brother when we are in Paris. - Бид Парист миний дүүгийнд байж болно : боломж

She cannot stay out after 10 PM. - Тэр 10 цагаас оройтож болохгүй : зөвшөөрөл

Can you hand me the stapler? - Үдээсний машин дөхүүлээд өгч чадах уу? : хүсэлт

Any child can grow up to be president. - Ямар ч хүүхэд өсөж том болоод Ерөнхийлөгч болж болно : боломж

"Can" -ыг одоо өнгөрсөн ба ирээдүй цаг дээр хэрэглэх


Баймж үг
Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

can
чадвар

1. I can speak Chinese.

2. Өнгөрсөн цаг дээр "COULD" болж хувирна.
I could speak Chinese when I was a kid.

3. Ирээдүй цаг дээр "BE ABLE TO" болж хэрэглэгддэг болохыг анхаарна уу.
I will be able to speak Chinese by the time I finish my course.

1. I can`t speak Swahili.

2. Өнгөрсөн цаг дээр "COULD" болж хувирна.
I couldn`t speak Swahili.

3. Ирээдүй цаг дээр "BE ABLE TO" болж хэрэглэгддэг болохыг анхаарна уу.
I won`t be able to speak Swahili.

can
ability during a specific event

1. With a burst of adrenaline, people can pick up cars.

2. Энэ тохиолдолд өнгөрсөн цаг дээр "BE ABLE TO" болж хувирна.
With a sudden burst of adrenaline, he was able to lift the car off the child`s leg.

3. Энэ тохиолдолд ирээдүй цаг дээр "BE ABLE TO" болж хувирна.
With a sudden burst of adrenaline, he will be able to lift the car.

1. Even with a burst of adrenaline, people can`t pick up something that heavy.

2. Энэ тохиолдолд өнгөрсөн цаг дээр "BE ABLE TO" болж хувирна.
Even the weight lifter, couldn`t lift the car off the child`s leg.

3. Энэ тохиолдолд өнгөрсөн цаг дээр "BE ABLE TO" болж хувирна.
Even three men working together won`t be able to lift the car.

can
боломж

1. I have some free time. I can help her now.

2. Өнгөрсөн цаг дээр "BE ABLE TO" болж хувирна.
I had some free time yesterday. I was able to help her at that time.

3. Энэ тохиололд ирээдүй цаг дээр "can" хэвээрээ хэрэглэгдэнэ.

I`ll have some free time tomorrow. I can help her then.

1. I don`t have any time. I can`t help her now.

2. Өнгөрсөн цаг дээр "BE ABLE TO" болж хувирна.
I didn`t have time yesterday. I wasn`t able to help her at that time.

3. Энэ тохиололд ирээдүй цаг дээр "can" хэвээрээ хэрэглэгдэнэ

I won`t have any time later. I can`t help her then.

can
зөвшөөрөл

1. I can drive Susan`s car when she is out of town.

2. Өнгөрсөн цаг дээр "BE ALLOWED TO" болж хувирна.
I was allowed to drive Susan`s car while she was out of town last week.

3. Энэ тохиололд ирээдүй цаг дээр "can" хэвээрээ хэрэглэгдэнэ

I can drive Susan`s car while she is out of town next week.

1. I can`t drive Susan`s car when she is out of town.

2. Өнгөрсөн цаг дээр "BE ALLOWED TO" болж хувирна.
I wasn`t allowed to drive Susan`s car while she was out of town last week.

3. Энэ тохиололд ирээдүй цаг дээр "can" хэвээрээ хэрэглэгдэнэ

I can`t drive Susan`s car while she is out of town next week.

can
хүсэлт

Can I have a glass of water?

Can you give me a lift to school?


Хүсэлтүүд ихэвчлэн ойрын ирээдүйд хийгдэх үйлс байдаг

Can`t I have a glass of water?

Can`t you give me a lift to school?


Хүсэлтүүд ихэвчлэн ойрын ирээдүйд хийгдэх үйлс байдаг

can
боломж ба боломжгүй байдал

Anyone can become rich and famous if they know the right people.

Learning a language can be a real challenge.It can`t cost more than a dollar or two.

You can`t be 45! I thought you were about 18 years old."Could" нь дангаараа боломж, өнгөрсөнд ямар нэг зүйл хийж чадсан ба чадаагүй тухай, болон санал хүсэлт гаргахад хэрэглэгддэг.

Жишээ:

Extreme rain could cause the river to flood the city. - Гэнэтийн хүчтэй борооноос болж гол үерлэж хотийг ургаад аваад явчих боломжтой : possibility

Nancy could ski like a pro by the age of 11. - Нэнси 11 настай байхдаа мэргэжлийн цаначин шиг цанаар гулгаж чаддаг байсан : past ability

You could see a movie or go out to dinner. Чи кино үзэх юм уу гадуур гарч хоолонд орж болно шүү дээ : suggestion -

Could I use your computer to email my boss? Би таны компьютеээр даргадаа и-мэйл бичиж болох уу? : request


We could go on the trip if I didn`t have to work this weekend. - Энэ амралтын өдрүүдээр ажиллах шаардлагагүй байсан бол бид аялалаар явж болох байсан : нөхцөлт өгүүлбэрт хэрэглэгдэх байдал

"Could" -ыг одоо өнгөрсөн ба ирээдүй цаг дээр хэрэглэх

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

could
боломж

1. John could be the one who stole the money.

2. John could have been the one who stole the money.

3. John could go to jail for stealing the money.

1. Mary couldn`t be the one who stole the money.

2. Mary couldn`t have been the one who stole the money.

3. Mary couldn`t possibly go to jail for the crime.

could

нөхцөлт өгүүлбэрт хэрэглэгдэх

1. If I had more time, I could travel around the world.

2. If I had had more time, I could have traveled around the world.

3. If I had more time this winter, I could travel around the world.

1. Even if I had more time, I couldn`t travel around the world.

2. Even if I had had more time, I couldn`t have traveled around the world.

3. Even if I had more time this winter, I couldn`t travel around the world.

could
санал

1. Одоо цаг дээр хэрэглэгддэггүй

2. You could have spent your vacation in Hawaii.

3. You could spend your vacation in Hawaii.

Үгүйсгэсэн хэлбэр байхгүй

could
өнгөрсөн цаг дээрх чадвар

I could run ten miles in my twenties.

I could speak Chinese when I was a kid.

Өнгөрсөн цаг дээр нэг удаа хийж чадсан зүйлийн тухай зөвшөөрсөн хэлбэр дээр "Could" -г хэрэглэдэггүй. Харин оронд нь "BE ABLE TO"-г хэрэглэдэг.

Yesterday, I could lift the couch by myself. Буруу

Yesterday, U was able to lift the couch by myself. Зөв

I couldn`t run more than a mile in my twenties.

I couldn`t speak Swahili.

Өнгөрсөн цаг дээр нэг удаа хийж чадаагүй зүйлийн тухай үгүйсгэсэн хэлбэр дээр "Could" -г хэрэглэдэг

Yesterday, I couldn`t lift the couch by myself. Зөв

could
хүсэлт

Could I have something to drink?

Could I borrow your stapler?

Couldn`t he come with us?

Couldn`t you help me with this for just a second?

Анхаар! "Could not" ба "Might not"


"Could not" ямар нэгэн зүйл хийгдэх боломжгүй тухай

"Might not" ямар нэгэн зүйл хийгдэх эсэхийг мэдэхгүй ба эргэлзсэн санаа.

Жишээ:

Jack might not have the key. Магадгүй Жэкт түлхүүр байхгүй байх.

Jack could not have the key. Жэкт түлхүүр байх боломжгүй.

No comments: