Monday, April 20, 2009

Present Perfect questions - Одоо төгссөн цагийн асуух хэлбэр

Has he ever been to ...? - Тэр урьд нь очиж байсан уу...?

Анхаар! Гол үйл үг нь Past participle цаг дээр байна. Үүнд: (gone/done/been/spent/come...) гэх мэт.

Асуух өгүүлбэрийн бүтэц.

Form: Have/Has+Subject+past participle


Асуулт
ХариултЗөвшөөрсөн 
Хариулт-Үгүйсгэсэн 
Has Mr. Bean ever been to America? Ноён Бэн Америкад байсан уу?
Yes. He`s been to America.    Тэр Америкад байсан.
No. He`s never been to America. Тэр хэзээ ч Америкад байгаагүй.
Has he ever been to Ireland? Тэр Ирландад байсан уу?

Yes. He`s been to Ireland. Тэр Ирландад байсан.

No. He hasn`t been to Ireland. Тэр Ирландад байгаагүй.
Has he ever been to Canada? Тэр Канадад байсан уу?

Yes. He`s been to Canada. Тэр Канадад байсан.

No. He hasn`t been to Canada. Тэр Канадад байгаагүй.


Анхаар ! Present Perfect цагийг өнгөрсөн үйл явдлыг хэлtхэд ашиглах бөгөөд, үүнд тодорхой цаг заан хэлж болохгүй. Үүнд: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day гэдэг үгсийг их хэрэглэдэггүй. ГэхдээPresent Perfect цагт: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet эдгээр үгсийг ашигладаг.

Have/has - ийг хэрхэн ялгах бэ?

Has-зөвхөн (He/She/It) эдгээр эзэн бие дээр л ашиглана.

Жишээ нь:

Hehasclosed the window.
Shehasopened the window.
Ithasrained a lot.

Have - зөвхөн (I/You/We/They) эдгээр эзэн бие дээр л ашиглана.

Жишээ нь:

Ihaveanswered the question.
Wehavecalled you.
Youhavecarried a box.
Theyhavewashed the car.

No comments: