Saturday, April 18, 2009

Одоо үргэлжлэх цагийн асуусан хэлбэр - Am I doing?

Одоо үргэлжлэх цагийн асуусан хэлбэр - Am I doing?

Одоо үргэлжлэх цагийн асуусан хэлбэр

What am I doing?

What is he/she/it doing?

What are we/you/they doing?

Present continuous tense асуух хэлбэрт Who-хэн/What-юу, ямар/Where-хаана/Why-яагаад/When-хэзээ гэсэн асуух үгүүдийг ашиглан асууж болно.

Questions - Асуулт

Am/Is/Are doing

What am I doing?

Би юу хийж байна вэ?

"I`m standing. I`m not sitting"

Би зогсож байна. Би суугаагүй байна.

What is he doing?

Тэр эрэгтэй юу хийж байна вэ?

"He`s sitting. He`s not standing." Тэр эрэгтэй сууж байна. Тэр эрэгтэй зогсоогүй байна.

What is she doing?

Тэр эмэгтэй юу хийж байна вэ?

"She`s walking. She`s not running"

Тэр эмэгтэй алхаж байна. Тэр эмэгтэй гүйгээгүй байна.

What is it doing?

Энэ юу хийж байна вэ?

"It`s working. Энэ ажиллаж байна.

What are they doing?

Тэд нар юу хийж байна вэ?

"They`re playing. They`re not working"

Тэд нар тоглож байна. Тэд нар ажиллаагүй байна.

What are we doing?

Бид нар юу хийж байна вэ?

"We`re surfing the Internet. We`re not watching television." Бид нар интернетээр аялаж байна. Бид нар телевизор үзээгүй байна.

Зөв бичих дүрэм:

2 дараалсан гийгүүлэгчээр төгссөн үгний ард -ing залгах

To walk

walk + ing

walking

2 эгшиг + гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To sleep

sleep + ing

sleeping

Эгшиг + g гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To jog

jog + ing

jogging

Эгшиг + m гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To swim

swim + ing

swimming

Эгшиг + n гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To run

run + ing

running

Эгшиг + p гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To shop

shop + ing

shopping

Эгшиг + t гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To put

put + ing

putting

-ie - ээр төгссөн үгс

To die

die + ing

dying

-e - ээр төгссөн үгс

To phone

phone + ing

phoning

- аар төгссөн үгс To study study+ ing studying

* g, m, n, p, t ээр төгссөн үгүүд ing дагавар авахдаа дахин давтагдаж бичигддэг. Учир энэ нь англи хэлэнд silent sound буюу чимээгүй, сайн сонсогддогүй учраас сүүлийн үсгийг давтаж бичдэг юм.

* ie аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа ie нь у болж хувирдаг.

* y аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа y нь арилахгүй шууд ing залгагдана.

* е ээр төгссөн үг ing дагавар авахдаа е нь арилаад шууд ing дагавар авна.

What to say - Яаж хэлэх вэ?

Yes гэж хариулах

Yes or No

Дэлгэрэнгүй хариулт

Товч хариулт

Am I learning English?

Yes, you`re learning English.

Yes, you are эсвэл Yes.

Is he/she learning English?

Yes, he/she`s learning English.

Yes, he/she is эсвэл Yes.

Are you learning English?

Yes, I`m learning English.

Yes, I am эсвэл Yes.

Are we learning English?

Yes, we`re learning English.

Yes, we are эсвэл Yes.

Are they learning English?

Yes, they`re learning English.

Yes, they are эсвэл Yes.

Answering Yes or No

Closed Question

Long answer

Short answer

Am I learning German?

No, I`m not learning German.

No, I`m not эсвэл No.

Is he/she learning German?

No, he/she`s not learning German.

No, he/she`s not эсвэл No.

Are you learning German?

No, you`re not learning German.

No, you`re not эсвэл No.

Are we learning German?

No, we`re not learning German.

No, we`re not эсвэл No.

Are they learning German?

No, they`re not learning German.

No, they`re not эсвэл No.

Answering in full

Open Question - yes эсвэл no гэж хариулахгүй

Answer

What are you doing?

I`m learning English.

What is he doing?

He`s working now.

What is she doing?

She`s washing the dishes.

What are we doing?

We`re talking about Sara`s concert.

What are they doing?

They`re dancing in the night club.

No comments: