Monday, April 27, 2009

A few and few, a little and little

Жишээ:

Утга:

Тоологддог нэр үг

a few-хэдэн

I saw a few friends at the mall. Би худалдааны төвд хэдэн найзуудтайгаа уулзлаа.

2,3-н найзыгаа (эерэг)

I saw two or three friends at the mall. Би худалдааны төвд хоёр гурван найзтайгаа уулзлаа.

few-хэдхэн

He has few friends because he`s so mean. Түүнд хэдхэн найзууд байдаг яагаад гэвэл тэр олиггүй хүн.

бараг л ямар ч найз байхгүй (сөрөг)

He has almost no friends because he`s so mean. Түүнд бараг ямар ч найз байхгүй яагаад гэвэл өөдгүй хүн.

Тоологддогүй нэр үг

a little-жаахан

I have a little homework. Надад жаахан гэрийн даалгавар байгаа.

бага (эерэг)

I have a small amount of homework. Надад багахан хийх гэрийн даалгавар байгаа.

little-маш жаахан

There is little pollution in that country. Тус орон маш бага агаарын бохирдолтой.

бараг байхгүй (сөрөг)

There is almost no pollution in that country. Тус орон бараг л агаарийн бохирдолгүй.

No comments: