Thursday, June 18, 2009

Угтвар үгүүд

Угтвар үг нь нэр үг ба төлөөний нэр үгийг бусад үгтэй холбож өгөхөд хэрэглэгддэг ба зүг чиг, цаг хугацаа, байрлал зэргийг илтгэдэг.

· Чиглэл заасан: Put your bags under the desk.: Under the desk гэсэн үг нь тороо хаана тавихыг зааж өгч байна.

· Цаг заасан:
During Christmas break I will visit with my family. During Christmas break, гэсэн хэллэг зочлох гэсэн үйлдэл хэзээ болохыг зааж байна.

· Байрлал заасан:
I buy my groceries in Nomin : In Nomin гэсэн хэллэг хүнсний зүйлээ хаанаас авдагийг зааж өгч байна.

Анхаар! Албан ёсны бичиг баримт яриа хэлэлцээрт угтвар үгийг өгүүлбэрийн төгсгөлд тавихаас зайлсхийдэг. Харин энгийн ярианд түгээмэл хэрэглэгддэг юм байна. Энэ нь тухайн үйл үг хэлц үйл үг болж угтвар үгтэй хамт орж байж утгаа илэрхийлдэг учир ийм байдал гардаг. /Хэлц үйл үг буюу Phrasal verbs хичээлийг харна уу/

Энгийн
This is the argument he disagreed with.

Албан
This is the argument with which he disagreed.

Зарим хэлц үйл үгийн хувьд ийм боломж байдаггүй.

He wants to go in.
The mayor was well thought of
The results may be worth worrying about.

Нийлмэл угтвар үгнүүд

Угтвар үг утга жишээ монголоор
According to ийм юмны дагуу, энд тэнд дурьдсанаар according to the contract гэрээнд заасны дагуу
Ahead of ямар нэгэн зүйлийн түрүүнд нь
got to the airport a head of others.
Бусдаасаа түрүүлж нисэх буудал дээр очсон.
Along with ямар нэгэн юмтай хамт
get along with classmates well
ангийнхантайгаа сайн харьцаатай байх.
Apart from үүнээс гадна, эс тооцох Apart from a few scratches, the car was undamaged хэдэн зураасыг эс тооцвол машин ямарч эвдрэлгүй юм.
As for ямар нэгэн зүйлийн хувьд as for me миний хувьд.
As to ямар нэгэн зүйлийн дагуу candidates were chosen as to their ability нэр дэвшигчид чадварынхаа дагуу сонгогдсон.
Aside from үүнээс гадна, эс тооцох Aside from a mild fever, the patient feels fine жаахан халууныг эс тооцвол өвчтөний бие зүгээр байна.
Because of ямар нэгэн зүйлээс шалтгаалж because of the rain борооноос шалтгаалж.
Instead of ямар нэгэн зүйлийн оронд instead of going out гадагшаа гарахын оронд.
Next to зэрэгцээ, хажууд next to the bank банкны хажууд.
Out of дотроос гадагшаа jump out of the window цонхноос гадагш үсрэх
Thanks to тэгснээр, ямар нэгэн зүйлийн тусламжтайгаар thanks to this desicion энэ шийдвэрийг гаргаснаар

Түгээмэл гаргадаг алдаанууд

Буруу Зөв Утга
apologize about apologize for уучлал гуйх
bored of bored with уйдах
capable to capable of хучин чадалтай байх
concerned to, on concerned about, over, with бодож үзэх
in search for in search of эрж хайх
independent independent of юмнаас хамааралгүй байх
interested about interested in сонирхох
puzzled on puzzled at, by толгой нь эргэсэн гайхсан
similar with similar to адилхан байх

Өвөрмөц утга бүхий угтвар үгнүүд
Заримдаа угтвар үгнүүд нийлж өвөрмөц утга бүхий угтвар үгсийг үүсгэдэг.


· We ran across Dr. Magnotto on the way to the bookstore.
· Calvin dropped in on his advisor this morning.
· Ann told me to look her up when I got to Seattle.

Цаг заасан угтвар үг

Угтвар үг
Хэрэглээ
Жишээ
in

сарын нэрний өмнө
in July; in September
жил
in 1985; in 1999
улирал
in summer; in the summer of 69
өдрийн хэсэг
in the morning; in the afternoon; in the evening
үргэлжилсэн хугацаа
in a minute; in two weeks
at

өдрийн хэсэг
at night
цаг хэлэх
at 6 o`clock; at midnight
баяр
at Christmas; at Easter
зарим цаг заасан хэллэг
at the same time
on

гаригийн өдрүүд
on Sunday; on Friday
огноо
on the 25th of December*
баярын өдөр
on Good Friday; on Easter Sunday; on my birthday
өдрийн хэсгийг тусгайлан тодорхойлж хэлэх
on the morning of September the 11th*
after
ямар нэгэн зүйлийн дараа
after school
ago
ямар нэгэн хугацааны өмнө
6 years ago
before
ямар нэгэн юмны өмнө
before Christmas
between
заасан хоёр хугацааны хооронд
between Monday and Friday
by
ямар нэгэн хугацааны үеэр
by Thursday
during
ямар нэгэн хугацааны дундуур during the holidays
for
ямар нэгэн хугацааны турш
for three weeks
from ... to
from... till/until

нэг цэгээ нөгөө цэг хүртэл
from Monday to Wednesday
from Monday till Wednesday
from Monday until Wednesday
past
хэдэн минут өнгөрч байгааг хэлэх
23 minutes past 6 (6:23)
since
ямар нэгэн хугацаанаас хойш
since Monday
till/until
ямар нэгэн хугацаа хүртэл
till tomorrow
until tomorrow
to
тэдэн цаг болтол тэдэн минут дутуу байгааг
23 minutes to 6 (5:37)
up to
үргэлжлэх цаг илэрхийлэх ба тэдэн цаг хүртэл
up to 6 hours a day : өдөрт 6 хүртлэх цагийн турш
within
ямар нэгэн хугацаанд багтаж
within a day

Байр ба чиглэл заасан угтвар үгнүүд

Угтвар үг
Хэрэглээ Жишээ
above
ямар нэгэн зүйлийн дээр байрлалтай

The picture hangs above my bed. Зургийг миний орны дээр өлгөсөн. : зураг миний орны дээр ханан дээр өлгөөтэй байгаа.

The picture is on my bed. Зураг миний орон дээр байна. : зураг миний орон дээр тавиатай байгаа.

across
ямар нэгэн зүйлийн нэг талаас нөгөө тал руу хөндлөн гарах
You mustn`t go across this road here.- та энүүгээр зам хөндлөн гарч болохгүй
There isn`t a bridge across the river. Энэ гүүрэн дээгүүр хөндлөн гарсан гүүр байхгүй байна
after
дагах
The cat ran after the dog. - муур нохойны хойноос гүйсэн
After you. - таны дараа
against
ямар нэгэн зүйлийг чиглэх
The bird flew against the window. - шувуу цонх уруу нисэж ирсэн.
along
дагуу
They`re walking along the beach.
among
бүлэг зүйлийн дунд
I like being among people.
around
тойроод, тойрог хэлбэртэй
We`re sitting around the campfire.
behind
ямар нэгэн зүйлийн ар талд
Our house is behind the supermarket.
below
доогуур байрласан гэсэн санаа агуула
Death Valley is 86 metres below sea level.
beside
хажууд
Our house is beside the supermarket.
between
хоёр юмны дунд
Our house is between the supermarket and the school.
by
ойролцоо
He lives in the house by the river.
close to
ойр
Our house is close to the supermarket.
down
дээрээс доошоо чиглэсэн үйлдэл
He came down the hill.
from
ямар нэгэн цэгээс холдож явах үйлдэл
Do you come from Tokyo?
in front of
ямар нэгэн зүйлийн чанх урд
Our house is in front of the supermarket.
inside
дотор талд
You shouldn`t stay inside the castle.
into
гаднаас дотогш орсон үйлдэл
You shouldn`t go into the castle.
near
ойролцоо
Our house is near the supermarket.
next to
хажууд
Our house is next to the supermarket.
off
ямар нэгэн юмнаас салж тасарсан үйлдэл
The cat jumped off the roof.
onto
ямар нэгэн зүйл дээр буух үйлдэл: үйлдэл ямар нэгэн зүйлийн дээдталын гадаргууг чиглэсэн байна

The cat jumped onto the roof.

opposite
эсрэг талд нь
Our house is opposite the supermarket.
out of
дотроос гадагш чиглэсэн
The cat jumped out of the window.
outside
гадна талд
Can you wait outside?
over
ямар нэгэн зүйлийн дээгүүр нь давж гарах
The cat jumped over the wall.
past
ямарнэгэн зүйлийн хажуугаар өнгөрч гарах.
Go past the post office.
round
тойроод, тойрсон
We`re sitting round the campfire.
through
going from one point to the other point
You shouldn`t walk through the forest.
to
ямар нэгэн зүйл уруу чиглэсэн.
I like going to Australia.

Can you come to me?
I`ve never been to Africa.
towards
ямар нэгэн юм руу орох/нэтрэх
They walk towards the castle.
under
ямар нэгэн зүйлийн яг доор нь
The cat is under the table.
up
Доороос дээшээ
He went up the hill.

Байрлал заах at, in, on

Угтвар үг
Жишээ
in We sit in the room.
I see a house in the picture.
There are trouts in the river.
He lives in Paris.
I found the picture in the paper.
He sits in the corner of the room.
He sits in the back of the car.
We arrive in Madrid.
He gets in the car.
She likes walking in the rain.
My cousin lives in the country.
There are kites in the sky.
He plays in the street. (BE)
She lives in a hotel.
The boys stand in a line.
There is a big tree in the middle of the garden.
He is in town.
I have to stay in bed.
The robber is in prison now.
at She sits at the desk.
Open your books at page 10.
The bus stops at Graz.
I stay at my grandmother`s.
I stand at the door.
Look at the top of the page.
The car stands at the end of the street.
You mustn`t park your car at the front of the school.
Can we meet at the corner of the street?
I met John at a party.
Pat wasn`t at home yesterday.
I study economics at university.
The childen are at gandmother`s.
He`s looking at the park.
He always arrives late at school.
on The map lies on the desk.
The picture is on page 10.
The photo hangs on the wall.
He lives on a farm.
Dresden lies on the river Elbe.
Men`s clothes are on the second floor.
He lives on Heligoland.
The shop is on the left.
My friend is on the way to Moscow.
Write this information on the front of the letter.
When she was a little girl people saw unrealistic cowboy films on television.

No comments: