Monday, April 20, 2009

Present Perfect positive - Одоо төгссөн цагийн баталсан хэлбэр

Present Perfect Tense -Одоо Төгссөн цаг


Present perfect буюу одоо төгссөн цагийг хэрхэн зөв ашиглах, ямар тохиодолд хэрэглэгддэгийг сайн ойлгочихвол энэ цаг бидний ярьдаг шиг тийм хэцүү зүйл биш юм. Present Perfect гэсэн үгийг орчуулж ойлгох шаардлага огт байхгүй. Хэрэв орчуулбал одоо төгссөн цаг гэж орчууллагддаг бөгөөд энэ нь суралцагсдын толгойг их эргүүлдэг юм. Тийм учир зүгээр present perfect гэж ийм цаг байдаг ийм зүйл илэрхийлдэг гээд ойлгочиход л хангалттай.

Present Perfect цагийн өгүүлбэрийн бүтэц

Subject+

have

has

+past participle

Анхаар ! Present Perfect цагийг болоод өнгөрсөн үйл явдлыг хэлэхэд ашиглах бөгөөд, үүнд тодорхой цаг заан ашиглаж болохгүй. Үүнд:yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day. Гэхдээ Present Perfectцагт: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, эдгээр үгсийг ашиглаж болно.

Дүрмийн үйл үг

work

like

talk

play

start

study

ed

worked

liked

talked

played

started

studied

Дүрмийн бус үйл үг

gowentgone
seesawseen
havehadhad
dodiddone

Англи хэлний өгүүлбэрийн бүтэц дараах хэлбэртэй байдаг:

S+V+O

S- Subject буюу үйлийн эзэн
V- Verb буюу үйл үг
O- Object буюу тусагдахуун


Анхаар! үйл үг нь энгийн өнгөрсөн цаг биш нөхцөлт үйлийн өнгөрсөн цагийн хувирлаар хувирах ёстой.

Зөвшөөрсөн хэлбэр

They have gone to school.Тэд сургуульдаа явчихсан байгаа.
You have worked very hard for 3 days.Чи 3 хоногийн турш их шаргуу ажиллаа.
She has cooked dinner.Тэр хоол хийчихсэн байгаа.
We have translated the story.Бид өгүүллэгийг орчуулчихсан байгаа.
have been to London.Би Лондонд очиж үзсэн.
She has seen this movie twice before.Тэр энэ киног урьд нь 2 удаа үзсэн.

Эцэст нь та бүхэнд сануулж хэлэхэд дүрмийн бус хувирдаг үгсийг сайтар тогтоох хэрэгтэй.

Present
Past
Past participleTranslation
be 
was, were 
been 
байх, болох
become 
became 
become 
бий болох
begin 
began 
begun 
эхлэх
blow 
blew 
blown 
үлээх, салхилах
break 
broke 
broken 
эвдрэх, хугарах
bring 
brought 
brought 
авч ирэх
build 
built 
built 
барих
burst 
burst 
burst 
тэсрэх
buy 
bought 
bought 
худалдаж авах
catch 
caught 
caught 
барих
choose 
chose 
chosen 
сонгох
come 
came 
come 
ирэх
cut 
cut 
cut 
хэрчих, таслах, зүсэх
deal 
dealt 
dealt 
зохицох, шийдэх, тараах
do 
did 
done 
хийх
drink 
drank 
drunk 
уух
drive 
drove 
driven 
жолоодох
eat 
ate 
eaten 
идэх
fall 
fell 
fallen 
унах
feed 
fed 
fed 
хооллох, тэжээх
feel 
felt 
felt 
мэдрэх
fight 
fought 
fought 
зодолдох, хэрэлдэх
find 
found 
found 
олох
fly 
flew 
flown 
нисэх
forbid 
forbade 
forbidden 
хориглох
forget 
forgot 
forgotten 
мартах
forgive 
forgave 
forgiven 
уучлах, өршөөх
freeze 
froze 
frozen 
хөлдөх, гэсгээх
get 
got 
gotten 
олж авах
give 
gave 
given 
өгөх
go 
went 
gone 
явах
grow 
grew 
grown 
өсөх, ургах
have 
had 
hadбайх
hear 
heard 
heard 
сонсох
hide 
hid 
hidden 
нуух
hold 
held 
held 
барих
hurt 
hurt 
hurt 
гэмтэх, өвтгөх
keep 
kept 
kept 
хадгалах
know 
knew 
known 
мэдэх
lay 
laid 
laid 
хэвтээгээр тавих
lead 
led 
led 
удирдах, тэргүүлэх
leave 
left 
left 
орхих, үлдээх
let 
let 
let 
зөвшөөрөх
lie 
lay 
lain 
хэвтэх
lose 
lost 
lost 
хаях, ялагдах
make
made 
made 
хийх
meet 
met 
met 
уулзах
pay 
paid 
paid 
төлбөр хийх
quit 
quit 
quit 
гарах, шууд хаях/болих
read 
read 
read 
унших
ride 
rode 
ridden 
унах, давхих
ring 
rang 
rung 
утас дуугарах
rise 
rose 
risen 
өсөх, дээшлэх, нар мандах
run 
ran 
run 
гүйх
say 
said 
said 
хэлэх
see 
saw 
seen 
харах
seek 
sought 
sought 
хайх
sell 
sold 
sold 
худалдах, зарах
send 
sent 
sent 
илгээх
shake 
shook 
shaken 
сэгсрэх, гар барих
shine 
shone 
shone 
гялалзах
sing 
sang 
sung 
дуулах
sit 
sat 
sat 
суух
sleep 
slept 
slept 
унтах
speak 
spoke 
spoken 
ярих
spend 
spent 
spent 
зарцуулах, үрэх
spring 
sprang 
sprung 
үсрэх
stand 
stood 
stood 
зогсох
steal 
stole 
stolen 
хулгайлах
swim 
swam 
swum 
сэлэх
swing 
swung 
swung 
савах, дүүжигнэх
take 
took 
taken 
авах
teach 
taught 
taught 
заах
tear 
tore 
torn 
урах, тасдах
tell 
told 
told 
хэлэх
think 
thought 
thought 
бодох
throw 
threw 
thrown 
шидэх, чулуудах
understand 
understood 
understood 
ойлгох
wake 
woke 
woken 
сэрэх
wear 
wore 
worn 
өмсөх
win 
won 
won 
ялах
write 
wrote 
written 
бичих

No comments: