Tuesday, April 21, 2009

Future Continuous Tense – Ирээдүйд Үргэлжлэх цаг

Ер нь энгийн бөгөөд үргэлжлэх цагууд буюу Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous цагуудыг хэрэглэх хамгийн гол нөхцөл нь ямарваа үйлийг тухайн нэгэн мөчийн хувьд хийж байгаа болон хийгээгүй байгаа тохиолдлыг илэрхийлэхийн тулд хэрэглэдэг.


Анхаар ! Ирээдүйд үргэлжилэх цагийн хувьд ирээдүйд ямар нэгэн тодорхой цагт өөр нэгэн үйлдэл үргэлжилэн хийгдэж байгаа санааг илэрхийлдэг цаг юм.

Form: I/You/We/They/She/he/It: will be + verb+ing

Жишээ нь:

You will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?

You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.

(Зөвшөөрсөн хэлбэр) (Үгүйсгэсэн хэлбэр) (Асуусан хэлбэр)
I will be waiting. I will not be waiting Will I be waiting?
You will be waiting. You will not be waiting. Will you be waiting?
We will be waiting. We will not be waiting. Will we be waiting?
They will be waiting. They will not be waiting. Will they be waiting?
He will be waiting. He will not be waiting. Will he be waiting?
She will be waiting. She will not be waiting. Will she be waiting?
It will be waiting. It will not be waiting. Will it be waiting?

2 comments:

Enkhush Zina said...

ийм олон хэрэгтэй чухал хичээлүүд оруулж байгаад танай сайтад маш маш их баярлалаа. танай сайт шилдэг нь шүү

Enkhush Zina said...

ийм олон хэрэгтэй чухал хичээлүүд оруулж байгаад танай сайтад маш маш их баярлалаа. танай сайт шилдэг нь шүү