Tuesday, April 28, 2009

May ба might

May

"May" ихэнхдээ эргэлзээтэй байдлыг илэрхийлдэг. Мөн зөвшөөрөл өгөх ба зөвшөөрөл хүсэхэд хэрэглэгддэг.

Жишээ нь:

Cheryl may be at home. - Шэрил гэртээ байж магадгүй. : эргэлзээтэй байдал

Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner. - Жонни, хоолоо идээд дууссан бол ширээнээс босож болно : зөвшөөрөл өгөх

May I use your pen? - Би таны үзгийг хэрэглэж болох уу? : зөвшөөрөл хүсэх

"May" -г одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цаг дээр хэрэглэх

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй


Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

may
эргэлзээтэй байдал

1. Jack may be upset. I can`t really tell if he is annoyed or tired.

2. Jack may have been upset. I couldn`t really tell if he was annoyed or tired.

3. Jack may get upset if you don`t tell him the truth.

1. Jack may not be upset. Perhaps he is tired.

2. Jack may not have been upset. Perhaps he was tired.

3. Jack may not get upset, even if you tell him the truth

may
зөвшөөрөл өгөх

1. You may leave the table now that you`re finished with your dinner.

2. "BE ALLOWED TO" болж хувирна
You were allowed to leave the table after you finished your dinner.

3. You may leave the table when you finish your dinner.

1. You may not leave the table. You`re not finished with your dinner yet.

2. "BE ALLOWED TO" болж хувирна
You were not allowed to leave the table because you hadn`t finished your dinner.

3. You may not leave the table until you are finished with your dinner.

may
зөвшөөрөл хүсэх

May I borrow your eraser?

May I make a phone call?

Үгүйсгэсэн хэлбэр байхгүй

Might

"Might" ихэнхдээ эргэлзээтэй байдлыг илэрхийлэх, нөхцөлт өгүүлбэрт хэрэглэгддэг. Үүнээс гадна санал хүсэлт гаргахад хэрэглэгддэг.

Жишээ нь:

Your purse might be in the living room. Магадгүй таны цүнх том өрөөнд байгаа байх : эргэлзээтэй байдал

If I didn`t have to work, I might go with you. Хэрэв би ажиллах шаардлагагүй байсан бол магадгүй тантай хамт явах байсан байх : нөхцөлт өгүүлбэр

You might visit the botanical gardens during your visit. Та аялалынхаа үеэр ургамал судлалын цэцэрлэгт зочилж очвол зүгээр : санал болгох

Might I borrow your pen? - Би таны үзэгийг хэрэглэж болох уу? хүсэлт

"Might" -г одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цаг дээр хэрэглэх

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

might
эргэлзээтэй байдал

1. She might be on the bus. I think her car is having problems.

2. She might have taken the bus. I`m not sure how she got to work.

3. She might take the bus to get home. I don`t think Bill will be able to give her a ride.

1. She might not be on the bus. She might be walking home.

2. She might not have taken the bus. She might have walked home.

3. She might not take the bus. She might get a ride from Bill.

might
нөхцөлт өгүүлбэрт

1. If I entered the contest, I might actually win.

2. If I had entered the contest, I might actually have won.

3. If I entered the contest tomorrow, I might actually win. Unfortunately, I can`t enter it.

1. Even if I entered the contest, I might not win.

2. Even if I had entered the contest, I might not have won.

3. Even if I entered the contest tomorrow, I might not win.

might
санал

1. Одоо цагийн хэлбэр байхгүй

2. You might have tried the cheese cake.

3. You might try the cheesecake.

1. Одоо цагийн хэлбэр байхгүй

2. Өнгөрсөн цагийн хэлбэр бараг хэрэглэгддэггүй


3. You might not want to eat the cheese cake. It`s very calorific.

might
хүсэлт

(Америк англи хэлэнд бага хэрэглэгддэг)

Might I have something to drink?

Might I borrow the stapler?

Үгүйсгэсэн хэлбэр бараг хэрэглэгддэггүй

Анхаар! "Could not" ба "Might not"


"Could not" ямар нэгэн зүйл хийгдэх боломжгүй тухай

"Might not" ямар нэгэн зүйл хийгдэх эсэхийг мэдэхгүй ба эргэлзсэн санаа.

Жишээ:

Jack might not have the key. Магадгүй Жэкт түлхүүр байхгүй байх.

Jack could not have the key. Жэкт түлхүүр байх боломжгүй.

No comments: