Tuesday, April 21, 2009

Past Perfect Continuous Tense - Өнгөрсөнд төгсөн үргэлжилж байсан цаг

Рast perfect continouos буюу өнгөрсөнд төгсөн үргэлжлэх цагийг хэрхэн зөв ашиглах, ямар тохиодолд хэрэглэгддэгийг сайн ойлгочихвол энэ цаг бидний ярьдаг шиг тийм хэцүү зүйл биш юм. Past Perfect continоuos гэсэн үгийг орчуулж ойлгох шаардлага огт байхгүй. Хэрэв орчуулбал өнгөрсөнд төгсөн үргэлжилж байсан цаг гэж орчууллагддаг бөгөөд энэ нь суралцагсдын толгойг их эргүүлдэг юм. Тийм учир зүгээр past perfect continоuos гэж ийм цаг байдаг ийм зүйл илэрхийлдэг гээд ойлгочиход л хангалттай.


Form: I/You/We/They/She/he/It: had been + verb+ing

Анхаар ! Бид Past Perfect Continuous ашиглан өнгөрсөнд эхлээд бас өнгөрсөндөө төгссөн зүйлийг илэрхийлдэг.

Жишээ нь:

I had been waiting there for more than two hours when she finally arrived.

(Би тэнд хоёр цагаас илүү хүлээсний эцэсд тэр ирсэн.)

(Зөвшөөрсөн хэлбэр) (Үгүйсгэсэн хэлбэр) (Асуусан хэлбэр)
I had been listening I had not been listening Had I been listening?
You had been listening You had not been listening Had you been listening?
We had been listening We had not been listening Had we been listening?
They had been listening They had not been listening Had they been listening?
He had been listening He had not been listening Had he been listening?
She had been listening She had not been listening Had she been listening?
It had been listening It had not been listening Had it been listening?

No comments: