Monday, April 20, 2009

Direct and indirect speech (Шууд ба шууд бус яриа)

Direct speech - Шууд яриа

Хүний хэлсэн яриаг яг тэр хэвээр нь дамжуулахыг шууд яриа гэдэг. Энд хүний хэлсэн үгийг ямарч үг өөрчлөхгүйгээр хэлж байна.

Direct speechExampleTranslation
"I speak English."He says that I speak English.Тэр намайг англиар ярьж чаддаг гэж байна.
I can play tennis.She says that she can plays tennis.Тэр тэннис тоглож чаддаг гэж байна. 

Indirect speech-Шууд бус яриа

Хүний хэлсэн яриаг хөндлөнгөөс нь дамжуулж хэлвэл шууд бус яриа болдог. Энд хүний хэлсэн үгийг өнгөрсөн цагт өөрчлөөд тэр ингэж, тэгж хэлсэн гэх байдлаар хэлж байна. Доор шууд ба шууд бус ярианы ялгааг жишээн дээр харуулсаныг харна уу?

 

Direct speechIndirect speechTranslation
I will come today.He said that he will come yesterday.Тэр өчигдөр ирнэ гэж хэлсэн.
I`ll send you a letter.
He said that he would send me a letter.
Тэр надруу захиа бичнэ гэж хэлсэн.
Why don`t you speak English?He said why I didn`t speak English.Тэр надаас чи яагаад англиар ярьдаггүй юм бэ гэж асуусан.
I want to find a job.He said that he wanted to find a job.Тэр ажил олохыг хүсэж байна гэж хэлсэн.

 

Анхаар! Асуух өгүүбэрийг шууд бус асуух өгүүлбэр рүү өөрчлөхөд анхаарах зүйлс.

if/whether-(хэрвээ)-г хэрэглэдэг.

Жишээ нь:

Direct speech: Do you speak English?

Indirect speech: He asked me that if /whether I spoke English?

Тэр надаас асуухдаа хэрвээ би англиар ярьж чаддаг болов уу гэсэн байдлаар асуусан. (Энэ нь тэр надаас чи англиар ярьдаг уу гэсэн утга гаргаж байгаа юм.)

 

Зарим үг ба цаг хугацаа заасан үгүүд дам ярианд дараахь байдлаар өөрчлөгдөнө.

Direct speech-шууд ярианд


Indirect speech-шууд бус ярианд


tonight, today, this-өнөө орой, өнөөдөрthat night, that day, that-тэр орой, тэр өдөр
now-одооimmediately-тэр даруйдаа
yesterday, last Friday-өчигдөр, өнгөрсөн Баасандthe day before, the previous Friday-уржигдар, өмнөх Баасанд
night, week-шөнө, 7 хоногthe previous night/week-урд шөнө/урд талын 7 хоногт
month, year-сар, жилthe next month эсвэл following month/year-дараагийн сар, жил
two days-2 өдөрtwo days before-2 өдрийн өмнө
this, these-энэ, эдгээрthat, those-тэр, тэдгээр
here-эндthere-тэнд
come-ирэхgo-явах эсвэл очих

No comments: