Monday, April 20, 2009

Comparisons (Харьцуулсан зэрэг)

Comparison - Харьцуулсан зэрэг

Харьцуулсан зэрэгт comparative бас superlative гэж хоёр байдаг бөгөөд тус тусдаа өөр өөр утга илэрхийлнэ.


adjective-Тэмдэг нэр, Энгийн
comparative-Харьцуулсанsuperlative-Давуу
category 1cheap-хямд

+ -er

cheaper-арай хямд

-est

cheapest-хамгийн хямд

category 2short adjectives ending in -e
cute-хөөрхөн
-r
cuter-арай хөөрхөн
-st
cutest-хамгийн хөөрхөн
category 3

short adjectives ending in -y

easy-хялбар

-y changes into -ier
easier-арай хялбар
-y changes into -iest
easiest-хамгийн хялбар
category 4big-томdouble the cons. + -er
bigger-арай том
double the cons. + -est
biggest-хамгийн том
category 5long adjectives
beautiful-сайхан
more + adjective
more beautiful-арай сайхан
most + adjective
most beautiful-хамгийн сайхан

Сomparative-харьцуулсан зэрэг

Англи хэлэнд Аdjective - буюу тэмлэг нэрийг л зөвхөн харьцуулдаг. Нэг үетэй үгэнд "-er...than-аас арай илүү"ийг тэмдэг нэрийн ард залгана. 

Жишээ нь: (hard -harder / hot - hotter / high - higher)

Yesterday was hotter than today. Өчигдөр өнөөдөрөөс илүү халуун байсан.
This book is cheaper than that book. Энэ ном тэр номыг бодвол арай хямд.

* Хоёр үетэй үг нь "y" төгссөн бол y нь арилаад "i"-аар солигдоод "er" залгавар авна.

Жишээ нь: (happy - happier / funny - funnier)

I am happier than you. Би чамайг бодвол илүү аз жаргалтай.
This joke was funnier than his joke. Энэ онигоо бол түүний онигооноос илүү инээдтэй байсан.

Хоёр ба түүнээс дээш үетэй тэмдэг нэрийн өмнө "more" тавина.

Жишээ нь: (interesting - more interesting / difficult - more difficult)

London is more expensive than Madrid. Лондон Мадридаас илүү үнэтэй.
This exam is more difficult than the last exam. Энэ шалгалт түрүүчийн шалгалтаас илүү хүнд байсан.

Superlative - Давуу зэрэг

Нэг үетэй тэмдэг нэрийн өмнө "theтавих бөгөөд "est"-ийг тэмдэг нэрийн төгсгөлд залгана.

Жишээ нь: (cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest)

Today is the hottest day of the summer. Өнөөдөр зуны хамгийн халуун өдөр байна.
This book was the cheapest in the shop. Энэ дэлгүүрт байсан хамгийн хямдхан ном.

* Хоёр ба түүнээс дээш үетэй тэмдэг нэрийн өмнө "the mostтавина.

Жишээ нь: (interesting - the most interesting / difficult - the most difficult)

London is the most expensive city in England. Лондон бол Английн хамгийн үнэтэй хот.
That is the most beautiful painting here. Тэр бол эндэхийн хамгийн гоё зураг.

* Англи хэлэнд зарим үг дүрэмээс гаж тэс өөрөөр хувирдаг.

good-сайн

better-илүү сайн

best-хамгийн сайн

bad-муу

worse-арай муу

worst-хамгийн муу

little-бага

less-арай бага

least-хамгийн бага

many-их

more-илүү

most-хамгийн их

Жишээ нь:

His French is worse than mine. Түүний Франц хэл минийхээс арай муу.
This is the worst day of my life. Энэ бол миний амьдралын хамгийн муу өдөр.

No comments: