Saturday, April 18, 2009

About people-Хүмүүсийн тухай

About people-Хүмүүсийн тухай

Who is this? Энэ хэн бэ?

Who are they? Тэр хүмүүс хэн бэ?

Who is this? - Энэ хэн бэ? What is her name? - Түүний нэр хэн бэ? Where does she come from? - Тэр хаанаас ирсэн бэ? Where does she live? - Тэр хаана амьдардаг вэ? What nationality is she? - Тэр ямар үндэстэн бэ?
It`s Ingrid. Энэ Ingrid.
Her name is Ingrid. Түүний нэрийг Ingrid гэдэг.

She comes from Sweden. Тэр Шведээс ирсэн

She lives in US. Тэр Америкад амьдардаг.
She`s Swedish. Тэр Швед хүн.
He`s Napoleon. Тэр Napoleon.
His name is Napolean Bonaparte. Түүний нэрийг Napoleon Bonaparte гэдэг.

He comes from France. Тэр Францаас ирсэн.

He`s dead. Тэр нас барчихсан.

He`s French. Тэр Франц хүн.

Who are they?-Тэд хэн бэ? What are their names?-Тэдний нэрийг хэн гэдэг бэ? Where do they come from?-Тэд хаанаас ирсэн бэ? Where do they live?-Тэд хаана амьдардаг бэ? What nationality are they?-Тэд ямар үндэстэн бэ?
They`re the Beatles-Тэд Битлз.

Their names are John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr and George Harrison. Тэдний нэрийг Жон Леннон, Пол Макартин, Ринго Стар, Жорж Харисан гэдэг.

They come from England. Тэд Англиас ирсэн.
John Lennon and George Harrison are dead. Paul lives in England and Ringo lives in Monte Carlo. Жон, Жорж 2 нас барсан. Пол, англид, Ринго Монте Карлод амьдардаг.

They`re British. Тэд бол Англичууд

Анхаар:

Where do you come from? = Where were you born? Чи хаанаас ирсэн бэ эсвэл чи хаана төрсөн бэ гэж асууж болно.

Where do you live? = Where do you live now? Чи хаана амьдардаг вэ эсвэл чи одоо хаана амьдарч байгаа вэ гэж асууж болно.

Жишээ нь: "I come from England, but I live in Germany." Би англиас ирсэн гэвч би Германд амьдардаг.


What to say-Яаж хэлэх

Question-Асуулт

Short answer-Товч хариулт

Long answer-Гүйцэд хариулт

"What`s your name?"

"It`s Lisa."

"My name is Lisa Hand."

"Where are you from?"

"From England."

"I come from England."

"Where do you live?"

"In Darmstadt."

"I live in Darmstadt."

"What`s your nationality?"

"I`m English."

"My nationality is English."


Харилцан яриа:

  • What`s your name please? Таны нэр хэн бэ?
  • Mr. Bean. Бэн.
  • Do you come from London? Та Лондонгоос ирсэн үү?
  • No I come from Derby.Үгүй, би Дэрбигээс ирсэн.
  • Do you live in Derby? Та Дэрбид амьдардаг уу?
  • No, I live in London. Үгүй би Лондонд амьдардаг.
  • Are you English? Та англи уу?
  • Yes, I am. Тиймээ.
  • Thank you. Баярлалаа.
  • You`re welcome. Зүгээр.

Хүнийг хүндэтгэн дуудах хэлбэр ба цол хэргэм

Master

Залуухан эрэгтэй
Орчин үед ховорхон хэрэглэдэг болсон.

Master William

Mr

Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн (гэрлэсэн, гэрлээгүй)

Mr. Bean

Mrs

Эмэгтэй (гэрлэсэн)

Mrs. Hand

Miss

Залуухан болон насанд хүрсэн эмэгтэй (гэрлээгүй)

Miss Marple

Ms

Эмэгтэй (гэрлэсэн гэвч одоо нөхөргүй)

Ажил хэрэгт ихэвчлэн хэрэглэдэг.

Ms. Roddick

No comments: