Saturday, April 18, 2009

How much ба How many хоёрын ялгаа

How much?-хэдэн How many?-хэдэн


Асуулт:

Тоологддог нэр үгс

Тоологддоггүй нэр үгс

Бид how many-г тоологддог олон тооны нэр үгтэй хамт хэрэглэдэг:

Бид how much-г тоологддоггүй нэр үгстэй хамт хэрэглэдэг:

How many Euros have you got? Чамд хэдэн евро байна?

How much money have you got? Чамд хэр их мөнгө байгаа юм бэ?

Зөвшөөрсөн:

Бид some -г баталсан өгүүлбэрт олон тоон дээр байгаа тоологддог нэр үгстэй хэрэглэнэ:

Бид some - г баталсан өгүүлбэрт тоологддоггүй нэр үгстэй хэрэглэнэ:

I read some English books. Би хэдэн Англи номнууд уншсан. I would like some coffee. Би жаахан кофе уумаар байна.
Үгүйсгэсэн

Бид any -г үгүйсгэсэн өгүүлбэрт олон тоон дээр байгаа тоологддог нэр үгстэй хэрэглэнэ:

Бид any -г үгүйсгэсэн өгүүлбэрт тоологддоггүй нэр үгстэй хэрэглэнэ:

I don`t read any newspapers. Би ямарч сонин уншдаггүй. I don`t want any tea. Би ямарч цай уухыг хүсэхгүй байна.

Англи хэлэнд хүмүүс How much эсвэл How many гэж асуусан тохиолдолд хариулахдаа:

* Some-зарим, жаахан, хэдэн

* Any-ямар нэгэн гэдэг үгийг их хэрэглэдэг.

Тоологддог Тоологддоггүй
There is some

people

cups

books

newspapers

chairs

shoes

Тэнд хэдэн хүмүүс байна.

There are some

money

traffic jam

paper

time

coffee

food

people so funny

aren`t they?

Тэнд жаахан мөнгө байна.

Зам жаахан бөглөөтэй байна.

Зарим хүмүүс аймар инээдтэй тиймээ?

* Аny-г бид ихэвчлэн асууж байгаа хүн тухайн хүнд ямар нэгэн юмыг байхгүй гэдгийг мэдэж байгаа тохиолдолд асуухдаа хэрэглэдэг.

Тоологддог Тоологддоггүй
There isn`t any people
cups
books
newspapers
chairs
shoes
Euros

Тэнд ямарч хүмүүс байхгүй байна.

There aren`t any money
traffic
paper
ti
me
coffee
food
Тэнд ямарч хүнс алга.

Асуух:

Тоологддог Тоологддоггүй

Is there any

people?

cup?

book?

newspaper?

chair?

shoe?

bus?

Тэнд ямар нэгэн автобус байна уу? Are there any

money?

traffic?

paper?

time?

coffee?

food?

sugar?

Тэнд ямар нэгэн цаас байна уу?

Ямар нэгэн элсэн чихэр байна уу?

!Анхаар! "Yes" гэсэн хариулт авахаар ямар нэг санал юмуу хүсэлт тавихдаа "some" гэсэн үгийг ашиглаж асуулт тавьж болно.

Тоологддог

Тоологддоггүй

Can I have some candies, please? Би нэг жаахан чихэр аваадах уу?

Would you like some coffee? Та жаахан кофе уумаар байна уу?

* A few, A little

There are a few people
cups
books
newspapers
chairs
shoes
Euros
Тэнд хэдхэн аяга байна. There is a little money
traffic
paper
time for us
coffee
food
Бидэнд жаахан цаг байна.


Зөвшөөрсөн:


Тоологддог

Тоологддоггүй

"I meet a few people every day." Би өдөр бүр хэдэн хүмүүстэй уулздаг.

"There is a little paper in the printer." Хэвлэгчинд жаахан цаас үлдсэн байна.

"I only have a few Dollars." Надад хэдхэн dollar л байна.

"I only have a little money." Надад жаахан л мөнгө байна.

* Many, Much

There aren`t many

people

cups

books

newspapers

chairs

shoes

Тэнд олон хүн алга. There aren`t much

money

traffic

paper

time

idea

wind

Тийм ч их салхи алга.


Тоологддог

Тоологддоггүй

Үгүйсгэсэн:

I don`t read many books. Би олон ном уншдаггүй.

I don`t drink much chocolate. Би шоколад их
уудаггүй.

Зөвшөөрсөн асуулт:

Are there many movies? Тэнд олон кино байна уу?

Do you need much coffee? Чамд кофе их хийх хэрэгтэй юу?

Үгүйсгэсэн асуулт:

Aren`t there many pencils? Тэнд олон харандаа байхгүй байна уу?

Don`t you need much coffee? Чамд кофе их хэрэггүй юмуу?

No comments: