Saturday, April 18, 2009

“Going to” ашиглан ирээдүй цаг илэрхийлэх

Going to" ашиглан ирээдүй цаг илэрхийлэх.


Үргэлжилсэн ирээдүй цагийг одоо үргэлжилсэн хэлбэр дээр ирээдүй цагийг нэмж үүсгэнэ.

Ирээдүйд тодорхой цаг хугацаанд ямар нэг юм хийхээр төлөвлөх юмуу завдахдаа үргэлжилсэн ирээдүй цагийг хэрэглэнэ.


Жишээ нь:

  • I`m picking him up at the airport this afternoon.
  • I`m flying to England tomorrow.

Хүүрнэсэн өгүүлбэр

Зөвшөөрсөн

He`s working next week.

Үгүйсгэсэн

He isn`t working next week.

Асуултууд

Is he working on Sunday?

What is he doing on Sunday?

Going to

"going to" хэлбэрийг ашиглан ирээдүй цаг үүсгэхдээ "өгүүлэгдэхүүн + to be + going to + үйл үгийн тодорхой бус төлөв" - ийг ашиглана.

Бид ирээдүйд тодорхой цаг хугацаанд ямар нэг юм хийхээр төлөвлөх юмуу завдахдаа "going to" - г хэрэглэнэ. Жишээ нь:-

  • I`m going to study English literature. Би Английн уран зохиолыг судална.
Хүүрнэх өгүүлбэр:

Зөвшөөрсөн хэлбэр

He`s going to work next week. Тэр дараагийн долоо хоногт явна.

Үгүйсгэсэн хэлбэр

He isn`t going to work next week. Тэр ирэх долоо хоногт явахгүй.

Асуултууд

Is he going to work on Sunday? Тэр бүтэн сайнд явах юмуу?

What is he going to do on Sunday? Тэр бүтэн сайнд юу хийх вэ?

!Анхаар Мөн "going to"-г ямар нэг юм гарцаагүй болох гэж байгаа тохиолдлыг харж байгаа үед хэрэглэдэг. Жишээ нь:-

Watch out! He`s going to crash! Хардаа! Тэр яг онхолдохно!

Let`s not go out, it`s going to rain. Явахаа болъё, бороо орох нь ээ.

No comments: