Monday, April 20, 2009

Families 2 (Гэр бүл 2 )

Family 2

The Bell Family- Бэллын гэр бүл

Do you remember Mr and Mrs Bell and their children Carol and Robert?                                    Санаж байгаа биздээ Ноён, хатагтай Бэллын хүүхдүүд Карол Робэрт 2 ыг?

Mr Bell`s parents are dead and he does not have any brothers and sisters, he was an only child. Ноён Бэллын эцэг эх нас барсан. Түүнд ямар ч ах дүү байхгүй тэр айлын ганц хүүхэд байжээ.

Mrs Bell`s parents are still alive, she has a younger sister and an older brother.                    Хатагтай Бэллын эцэг эх амьд сэрүүн байгаа. Тэр нэг эмэгтэй дүү, нэг ахтай.

Lets learn some more about them: Тэдний талаар дахиад жаахан юм мэдэж авъя.

 

Here are Mary`s parents. Mr and Mrs Richards, Emily and Edgar. She is their daughter.                  Энэ бол Мэригын эцэг эх. Ноён, хатагтай Ричард, Эмили Эдгар 2 бол түүний охидууд.

"Hello. We are Carol and Robert`s grandparents. Carol and Robert are our grandchildren."            Бид Карол Робэрт 2 ын эмээ өвөө. Карол Робэрт 2 бидний ач хүүхдүүд.

Mr Richards: "I am their grandfather. Carol is our granddaughter and Robert is our grandson. "    Ноён Ричард: Би тэдний өвөө. Карол бол миний ач охин, Робэрт бол миний ач хүү.

Mrs Richards: "I am their grandmother. We are George`s in laws. I am his mother-in-law and Edgar is his father-in-law. George is our son-in-law."                                                                       Хатагтай Ричард: Би тэдний эмээ. Би Жоржын хадамууд. Би түүний хадам ээж, Эдгар бол түүний хадам аав.

 


This is Mr and Mrs Robert"s other daughter. Энэ бол Ноён, хатагтай Робэртын өөр нэг охин.

"Hello. I am Anne. I am Mary`s younger sister. That makes me Carol and Robert`s aunt. Carol is my niece and Robert is my nephew. Mary`s husband George is my brother-in-law, I am his sister-in-law. I am not married, I am single."

Би бол Анн. Би Мэригийн дүү. Карол Робэртын нагац эгч. Карол бол миний ач эмэгтэй дүү, Робэрт бол миний ач эрэгтэй дүү. Мэригийн нөхөр Жорж бол миний хүргэн ах, би түүний бэр дүү. Би бол гэрлээгүй, ганц бие.

 


And this is their son Charles. Энэ бол тэдний хүү Чарлез.

"Hi. I am Charles. I am Mary`s older brother. That makes me Carol and Robert`s uncle. Carol is my niece and Robert is my nephew. Mary`s husband George is my brother-in-law, I am his brother-in-law too. I was married, but not any more, I am divorced. I have one child, a baby girl."

Би бол Чарлез. Би Мэригийн ах, Карол Робэрт 2ын авга ах. Карол бол миний ач эмэгтэй дүү, Робэрт бол миний эрэгтэй ач дүү. Мэригийн нөхөр Жорж миний хүргэн дүү, би түүний хүргэн. Би гэрлэж байсан харин одоо үгүй. Би салчихсан. Би нэг хүүхэдтэй, нэг охинтой.

 


This is Emma. She is Charles`s baby. Charles is her father. She is Carol and Robert`s cousin, they are her cousins too. Mary and Anne are her aunts, she is Mary and Anne`s niece. George is her uncle, she is his niece.

Энэ бол Эмма. Тэр бол Чарлезын хүүхэд. Чарлез бол түүний аав. Тэр бол Карол Робэрт 2-ын үеэл буюу тэр өөрөө бас тэдний үеэл. Мэри, Анн нар тэдний нагац эгчүүд. Харин тэр өөрөө тэдний ач дүү нь. Жорж бол түүний авга ах. Харин тэр өөрөө Жоржын ач эрэгтэй дүү нь юм.

 

 

Pronunciation

grandmother-эмээ

grandfather-өвөө

grandchild-ач хүүхэд

granddaughter-ач охин

grandson-ач хүү

uncle-авга

aunt-нагац

nephew-эрэгтэй ач дүү

niece-эмэгтэй ач дүү

cousin-үеэл


No comments: