Monday, April 20, 2009

Directions 1 (Зүг чиг 1)Simple Directions-Энгийн зүг чиг

Right-баруун

Left-зүүн
Straight-чигээрээ

Жишээ нь:

The factory is straight ahead.Үйлдвэр яг чигээрээ урд байгаа.

Post office-Шуудан

The Post office is on the left.Шуудан зүүн талд байгаа.

You are here. Чи энд байна.

The train station is on the right. Галт тэрэгний буудал баруун талд байгаа.

Train station-Галт тэрэгний буудал

Ask the right question-Асуулт асуух

Question-асуулт

Answer-хариулт

Where is the post office, please? Шуудан хаана байдаг вэ?

It is on the left. Зүүн тийш байгаа.

Could you tell me where is the factory? Үйлдвэр хаана байгааг хэлж өгөөч?

It is straight ahead. Яг чигээрээ урд.

Excuse me. Do you know where is the train station? Өршөөгөөрөө, та үйлдвэр хаана байдагийг мэдэхгүй биз?

It is on the right. Баруун тийш байгаа.

Where is ...? Хаана байдаг ... вэ?

Where is the church? Сүм хаана байдаг вэ?

Where is the train station? 
Галт тэрэгний буудал хаана байдаг вэ?
Where is the school?Сургууль хаана байдаг вэ?

Where is the airport?Онгоцны буудал хаана байдаг вэ?

Where is the hospital?
Эмнэлэг хаана байдаг вэ?
The church is on the left.Сүм зүүн тээ байгаа.

The train station is to the rightof the church. Галт тэрэгний буудал сүмийн баруун талд байгаа.

The school is in the middle.Сургууль яг голд нь бий.

The airport is to the left of the hospital. Онгоцны буудал эмнэлэгийн зүүн талд бий.

The hospital is on the right.Эмнэлэг баруунтаа байгаа.

or... эсвэл...

The church is next to the station. Сүм буудалын хажууд байдаг.

 

The train station is between the church and the school. Галт тэрэгний буудал сүм сургууль 2-ын хооронд байдаг.

The school is between thestation and the airport.Сургууль буудал, онгоцны буудал 2-ын хооронд байдаг.

The airport is between theschool and hospital.
Онгоцны буудал сургууль эмнэлэг 2-ын хооронд байдаг.
The hospital is next to the airport. Эмнэлэг онгоцны буудлын дэргэд байдаг.


Pronunciation - дуудлага

between-хооронд

left-зүүн

middle-дунд

next to-хажууд, дэргэд

right-баруун

straight ahead-чигээрээ урагшаа

No comments: