Saturday, April 18, 2009

Families 1 (Гэр бүл 1)

Families 1 (Гэр бүл 1)

Family - Гэр бүл

Mr and Mrs Bell are married. Ноён, хатагтай Bell нар гэр бүл болов.

This is Mary Bell.

Mrs. Bell:

"Hello I am Mary Bell, George`s wife. George is my husband."

Сайн байна уу, би бол Mари Бэл. Жоржын эхнэр. Жорж бол миний нөхөр.

This is George Bell.

Mr. Bell:

"Hello I am George Bell, Mary`s husband. Mary is my wife."

Сайн байна уу би бол Жорж Бэл. Маригийн нөхөр. Мари бол миний эхнэр.

Mr and Mrs. Bell:

"Here are our children. We are their parents." Эд бидний хүүхдүүд. Бид тэдний эцэг эх нь.

This is Carol.

Carol

"Hello! I am Carol Bell." Би бол Карол Бэл.

This is Robert.

Carol

"This is Robert. He is my big brother. I am his sister."

Энэ бол Робэрт. Тэр миний ах. Би түүний дүү нь.

Robert

"Hello! I am Robert Bell. I am her brother. She is my little sister."

Би бол Робэрт Бэл. Би түүний ах. Тэр бол миний эмэгтэй дүү.

Carol and Robert :

"Here are our parents. We are their children." Энэ бол манай эцэг эх. Бид тэдний хүүхдүүд.

You have already met Mary.

Чи аль хэдийн Маритай уулзчихсан байгаа.

Carol and Robert:

"This is our mother."

Энэ бол манай ээж.

Mrs. Bell:

"I am Robert and Carol`s mother. Carol is my daughter and Robert is my son."

Би Робэрт Каролын ээж. Карол бол миний охин, Робэрт бол миний хүү.

You have already met George.

Чи аль хэдийн Жоржтой уулзчихсан байгаа.

Carol and Robert:

"This is our father."

Энэ бол манай аав.

Mr. Bell:

"I am Robert and Carol`s father. Carol is my daughter and Robert is my son."

Би Робэрт Каролын аав. Карол бол миний охин, Робэрт бол миний хүү.

No comments: