Saturday, April 18, 2009

Энгийн одоо цагийн асуусан хэлбэр - Do I?

Энгийн одоо цагийн асуусан хэлбэр - Do I?

Давтамжийн үйл хавсрал (How often?-хэрхэн, хичнээн?)


Some adverbs tell us how often something is done.

Зарим нэг дайвар үг нь үйл явдал хэрхэн давтагддагыг илэрхийлдэг.

1. Давтамжийн үйл хавсрал нь Жирийн одоо цагт гол үйл үгийн өмнө ордог. Жишээ нь: I usually work on Saturdays. They never drink coffee.
2. To be үйл үгийн дараа орно. Жишээ нь: It is often cold in winter.
3. Can, do гэх мэт туслах үйл үгийн дараа орно. Жишээ нь: She can never drink vodka.


Жирийн одоо цагийн асуух хэлбэр - "Do I?"

Do

I have do like want

something?

you have do like want
we have do like want
they have do like want
Does he have do like want
she have do like want
it have do like want

Өдөр бүр Бений ажил дээрээ хийдэг зүйлийг асууцгаая.

"Mr Bean, what do you do?"

Бэн, та юу хийдэг вэ?

"I`m a teacher."

"What do you teach?"

Та юу заадаг вэ?

"I teach English."

"Where do you work?"

Та хаана ажилладаг вэ?

"I work at a language school in London.

"Do you usually walk to work?"

Та ажил руугаа ер нь алхдаг уу?

"No, I always drive."

"What time do you usually start your work?"

Та хэдээс ажлаа эхэлдэг вэ?

"I usually start work at 9.00 am."

"How many classes do you teach?"

Та хэдэн ангид заадаг вэ?

"I usually teach three classes a day."

"Do you ever teach evening classes?"

Та оройн цагаар заадаг уу?

"No, never. I only teach in the day."

"Do you ever teach on a Saturday?"

Та Бямбад заадаг уу?

"Yes, but only sometimes."

"Does anyone else teach English?"

Өөр хэн нэгэн англи хэл заадаг уу?

"Yes, there is one other English teacher, Miss Smith."

"Does she teach every day?"

Тэр өдөр бүр заадаг уу?

"No, she only works part-time. She teaches Monday to Wednesday. She never teaches at the weekend."

"What time do you usually finish work?"

Та ерөнхийдөө ажлаа хэдээс дуусгадаг вэ?

"I usually finish work at 4 o`clock."

No comments: