Saturday, April 18, 2009

Alphabet-Цагаан толгой

Alphabet-Цагаан толгой

Англи хэлний цагаан толгойд 26 үсэг байдаг.

audio1

Үсэг Галиг Дуудлага Үсэг Галиг Дуудлага
A a [ei] ээе P p [pi:] пи
B b [bi:] би: Q q [kju:] кью
C c [si:] си: R r [a:] а:
D d [di:] ди: S s [es] э:с
E e [i:] и: T t [ti:] ти:
F f [ef] э:ф U u [ju:] юү
G g [dзi:] жи V v [vi:] ви:
H h [eit∫] эйч W w [dΛblju:] дабльюу
I i [ai] аая X x [eks] экс
J j [dзei] жээе Y y [wai] yай
K k [kei] кээе Z z [zed] зэд
L l [el] э:л


M m [em] э:м


N n [en] э:н


O o [ou] өүVowels - Эгшиг

Эгшиг Галиг Дуудлага
A [ei] эй
E [i:] и:
I [ai] аая
O [ou] өү
U [ju:] юү


Өргөн хэрэглэгддэг тэмдэглэгээнүүд

. full stop - цэг
, comma - таслал
? question mark - асуултын тэмдэг
! exclamation mark - анхааралын тэмдэг
: colon - тодорхойлох цэг
; semi-colon - хагас тодорхойлох цэг
- hyphen (dash) - дундуур зураас
& ampersand - бас гэсэн тэмдэг
/ slash (forward slash) - налуу зураас-урагшаа налуу зураас
(backward slash) - хойшоо налуу зураас
@ at - имэйлийн тэмдэг
# hash - чагт, дугаар гэсэн тэмдэг
£ pound symbol - паунд
€ euro symbol - евро
$ dollar symbol - доллар
* asterisk-од
` grave accent-үгийн үе тэмдэглэх тэмдэг
" quotation mark-иш татсан хашилт
( ) bracket-хаалт
[] square bracket-дөрвөлжин хаалт
{ } left / right brace-их хаалт

< > left / right angle bracket-булангын хаалт

%-percent -хувь

_ underscore -доогуур зураас

No comments: