Saturday, April 18, 2009

Possessive pronouns (Хамаатуулах төлөөний нэр)

Possessive pronouns (Хамаатуулах төлөөний нэр)

Хамаатуулах төлөөний үг

Эзэмшил, өмч болохыг харуулахын тулд хамаатуулах хэлбэрийн төлөөний үг нь нэр үгийг тодорхойлж байдаг.

Жишээ нь:


I`m Saikhana.

My name`s Saikhana. Миний нэр Сайханаа.

Хамаатуулах төлөөний үг нь нэр үгийн өмнө ордог.

Saikhana is my name. Сайханаа бол миний нэр.
I found my keys. He has forgotten his glasses.
This is my keys. Where has he left his glasses?

Биеийн төлөөний нэр Хамаатуулах төлөөний үг

I би my миний
you чи your чиний
he тэр эрэгтэй his тэр эрэгтэйн
she тэр эмэгтэй her тэр эмэгтэйн
it энэ юм its энэ юмны
we бид our манай
you та нар your та нарын
they тэд нар their тэд нарынАсуулт асуух

"Whose .......?" гэдэг асуулт нь хэн нэгэнд ямар нэг юм хамаардаг эсэх тухай асуудаг. Энэ нь "Хэний" гэсэн үг юм.

Жишээ нь:

Q) "Whose book is this?" Энэ хэний ном бэ?

A) "It`s Mr Bean`s book." эсвэл "It`s his book." Энэ бол Mr. Бэнны ном. Эсвэл энэ түүний ном.Анхаар!

Хамаатуулахын "s" -ийг үйл үгийн хураангуй хэлбэртэй андуурч болохгүй:

Нэр үг + "s = хамаатуулах төлөөний үг үү эсвэл "is" үү?

"s = хамаатуулах

"s = is

Lynne`s name. = Her name.
Bob`s house. = His house.


My name`s Lynne. = My name is Lynne.
Bob`s nice. = Bob is nice.
Who`s English? = Who is English?


The hotel`s name`s The Marriott. = Its name is the Marriot.Харилцан яриа:

Mr Bean meets a new student. Mr. Бэнн нэг шинэ оюутантай уулзаж байгаа нь:

Mr Bean:

Hello, my name`s Chris Bean. I`m your new English teacher.

Student:

Hello, Mr Chris, it`s nice to meet you.

Mr Bean:

No, that`s not right. My first name is Chris, my last name is Bean.

Student:

Oh, I`m sorry, Mr Bean.

Mr Bean:

That`s all right. What`s your name?

Student:

My first name is Sam, my last name is Chan.

Mr Bean:

Good. You can call me by my first name, Chris, if you like.

Student:

Great, you can call me Sam.

Mr Bean:

Good. Well it`s time to start our lesson.

No comments: