Thursday, June 18, 2009

Must – зайлшгүй шаардлага илэрхийлэх

Must

"Must" - ыг ихэвчлэн дараах 3 тохиолдолд өргөн хэрэглэдэг:

- эргэлзээгүй тодорхой байдал

- зайлшгүй шаадлага, хориглох санаа : энэ тохиолдолд зайлшгүй байдлыг илэрхийлэх хамгийн хүчтэй үг юм. хүч нь багасах бол have to, should, ought to гэх мэт үгсийг өөрийн сонголтоор хэрэглэж болно.

- хүчтэй зөвлөгөө

Жишээ:

 • This must be the right address! - Энэ зөв хаяг байх ёстой : Эргэлзээгүй тодорхой байдал
 • Students must pass an entrance examination to study at this school. Энэ сургуульд элсэн орохын тулд оюутнууд заавал элсэлтийн шалгалт өгөх ёстой : зайлшгүй байдал
 • You must take some medicine for that cough. Энэ ханиаданд чи заавал эм уух ёстой : хүчтэй зөвлөгөө
 • Jenny, you must not play in the street! - Женни чи гудамжинд тоглож болохгүй : хориглох

"Must" -ыг Одоо Өнгөрсөн Иррээдүй цаг дээр хэрэглэх

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй


Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

must
эргэлзээгүй тодорхой байдал

1. That must be Jerry. They said he was tall with bright red hair.

2. That must have been the right restaurant. There are no other restaurants on this street.


3. Ирээдүй цаг дээр хувирдаггүй
1. That must not be Jerry. He is supposed to have red hair.

2. That must not have been the right restaurant. I guess there is another one around here somewhere.


3. Ирээдүй цаг дээр хувирдаггүй
must not
хориглосон санааYou must not swim in that river. It`s full of crocodiles.

You must not forget to take your malaria medication while your are in the tropics.

must
хүчтэй зөвлөгөө
1. You must take some time off and get some rest.

2. "SHOULD" болж хувирна
You should have taken some time off last week to get some rest.

3. "SHOULD" болж хувирна
You should take some time off next week to get some rest.
1. You mustn`t drink so much. It`s not good for your health.

2. "SHOULD" болж хувирна
You shouldn`t have drunk so much. That caused the accident.

3. "SHOULD" болж хувирна
You shouldn`t drink at the party. You are going to be the designated driver.
must
зайлшгүй байдал

1. You must have a permit to enter the national park.

2. "HAVE TO" болж хувирна
We had to have a permit to enter the park.

3. We must get a permit to enter the park next week.
1. "HAVE TO" болж хувирна
We don`t have to get a permit to enter the national park.

2. "HAVE TO" болж хувирна
We didn`t have to get a permit to enter the national park.

3. "HAVE TO" болж хувирна
We won`t have to get a permit to enter the national park.

Анхаар! : "Must not" vs. "Do not have to"
"Must not" - бол хүчтэй хориглосон санаа

"Do not have to" - бол ямар нэгэн зүйлийг хийх шаардлагагүй гэсэн санаа илэрхийлдэг

Жишээ нь:

 • You must not eat that. Чи үүнийг идэж болохгүй : хориглосон
 • You don`t have to eat that. Чи үүнийг идэх шаардлага байхгүй : хийх хэрэггүй гэсэн санаа.

Ought To

"Ought to" ихэвчлэн зөвлөгөө өгөх санал болгох санаа илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг. Бас таамаглал, магадлал илэрхийлдэг. "Ought not" ("to" - гүйгээр) ямар нэгэн зүйлийг хийхийн эсрэг зөвлөгөө өгөхөд хэрэглэдэг.

Жишээ нь:

 • You ought to stop smoking. Та тамхи татахаа больсон нь дээрээ : санал зөвлөгөө
 • This stock ought to increase in value - Хувьцааны үнэ өсөх магадлалтай байна : магадлал
 • Mark ought not drink so much. Марк ингэж их уух хэрэггүй л байгаам даа : ямар нэгэн зүйлийг хийхийн эсрэг зөвлөгөө ("to" хэрэглэхгүй байгааг анхаарна уу)

"Must" -ыг Одоо Өнгөрсөн Иррээдүй цаг дээр хэрэглэх

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

ought to
санал зөвлөгөө

1. Margaret ought to exercise more.

2. Margaret ought to have exercised more so she would be better prepared for the marathon.

3. Margaret ought to come to the fitness center with us tonight.

1. Margaret ought not exercise too much. It might cause injury.

2. Margaret ought not have run the marathon. She wasn`t in good shape.

3. Margaret ought not stay at home in front of the TV. She should go to the fitness center with us.

ought to
магадал, зөнгөөрөө болж байгаа үйлдэл

1. She ought to have the package by now.

2. She ought to have received the package yesterday.

3. She ought to receive the package tonight.


Анхаар ! "Ought not"
"ought to" үгүйсгэсэн хэлбэр дээр хэрэглэгдэхдээ "to" - гүй "ought not" болж хэрэглэгддэг. "Ought not" гэсэн хэллэгийг англичууд их хэрэглэдэг бол америкчууд энэ утга дээр "should not" хэрэглэхийг илүүд үздэг.

Жишээ нь:

 • You ought not smoke so much.
 • She ought not take such risks while skiing.
 • They ought not carry so much cash while traveling.

Have To

Дараах санаануудыг илэрхийлдэг:

- Эргэлзээгүй бодит байдал

- Зайлшгүй шаардлага илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг ба илэрхийлэх санаагаараа "мust" - аас зөөлөн

- Үүрэн хариуцлага

Жишээ нь:

 • This answer has to be correct. Энэ хариулт зөв байх ёстой : эргэлзээгүй бодит байдал
 • The soup has to be stirred continuously to prevent burning. Түлэгдүүлэхгүйн тулд энэ шөлийг тасралтгүй хутгаж байх ёстой : шаардлагатай байдал
 • They have to leave early. Тэд эрт гарах ёстой : үүрэг хариуцлага

"HAVE TO" -ыг Одоо Өнгөрсөн Иррээдүй цаг дээр хэрэглэх


Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

have to
эргэлзээгүй тодорхой байдал

1. That has to be Jerry. They said he was tall with bright red hair.

2. That has to have been the right restaurant. There were no other restaurants on the street.

3. байхгүй

1. "MUST" болж хувирна
That must not be Jerry. They said he has blond hair, not red hair.

2. "MUST" болж хувирна
That must not have been the right restaurant. I guess there was another one around there somewhere.

3. байхгүй

have to
шаардлагатай байдал

1. She has to read four books for this literature class.

2. She had to finish the first book before the midterm.

3. She will have to finish the other books before the final exam.

1. She doesn`t have to read "Grapes of Wrath." It`s optional reading for extra credit.

2. She didn`t have to write a critique of "The Scarlet Letter." She had to give a presentation to her class.

3. She won`t have to take any other literature classes. American Literature 101 is the only required course.

Анхаар! : "Do not have to" vs. "Must not"
"Do not have to" - ямар нэгэн зүйл хийх шаардлагагүй гэж санал хэлж байна

"Must not" - ямар нэгэн зүйл хийхийг хориглох

Жишээ нь:

 • You must not eat that. Чи үүнийг идэж болохгүй : хориглосон
 • You don`t have to eat that. Чи үүнийг идэх шаардлага байхгүй : хийх хэрэггүй гэсэн санаа.

Had better

"Had better" ихэвчлэн зөвлөгөө өгөхөд хэрэглэгддэг. зарим тохиолдолд найдлага тавьж байгаа байдал ба хүнд сануулах санаа гаргахад хэрэглэгддэг.

Жишээ нь:

 • You had better take your umbrella with you today. - Та өнөөдөр шүхэрээ аваад явсан нь дээр байх аа : зөвлөгөө
 • That bus had better get here soon! - Автобус нэг их удалгүй ирмээр юм даа : найдлага тавьж байна
 • You had better watch the way you talk to me in the future! - Та дараа нь надтай ярихдаа ямар байдлаар ярьж байгаагаа сайн анхаараарай! : анхааруулж байна.

"Had better" -ыг Одоо Өнгөрсөн Иррээдүй цаг дээр хэрэглэх

Зөвшөөрөх хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

had better
зөвлөгөө

1. "SHOULD" эсвэл "OUGHT TO" болж хувирна
People should unplug toasters before they clean them.

2. "SHOULD HAVE" эсвэл "OUGHT TO HAVE" болж хувирна.
You should have unplugged the toaster before you tried to clean it.

3. You had better unplug the toaster before you try to clean it.

1. "SHOULD" эсвэл "OUGHT TO" болж хувирна
People shouldn`t clean toasters without unplugging them first.

2. "SHOULD HAVE" эсвэл "OUGHT TO HAVE" болж хувирна.
You shouldn`t have cleaned the toaster without unplugging it first.

3. You had better not clean the toaster until you unplug it.

had better
найдлага тавих, сануулах

The movie had better end soon.

They had better be here before we start dinner.

They had better not be late.

They had better not forget Tom`s birthday gift.

No comments: