Thursday, June 18, 2009

Хэллэг – both / both of, neither / neither of/ either/either of

* both- гэсэн үг хоёулаа гэсэн утга илэрхийлдэг.

we - бид - гэсэн утга илэрхийлдэг бол.

both - бид эсвэл хоёулаа - гэсэн утга илэрхийлдэг.

Жишээ нь: Both they are pretty talented. Тэд хоёулаа нэлээн авъяастай шүү.

* Both of-гэсэн үг both-тойгоо адилхан хоёулаа гэсэн утгатай.

Жишээ нь: Both of us we went to the camp. Бид 2, 2уулаа бааз руу явсан.

* Neither-аль нь ч биш, ч гэсэн үгүй гэсэн утга илэрхийлдэг.

Жишээ нь: A. I don`t like tomatos. B. Me neither. А. Би улаан лоолинд дургүй. В. Би ч гэсэн дургүй.

* Neither of-гэсэн үг neither-тaйгоо адилхан аль аль нь ч биш, ч гэсэн үгүй гэсэн утгатай.

Жишээ нь: Neither of them are going to promote. Тэдний аль нь ч тушаал дэвшихгүй.

* Either-гэсэн үг аль аль нь ч гэсэн адил, ч гэсэн, утга илэрхийлдэг.

Жишээ нь: A. I like screening on Channel 5. B. Me either. Quite fun though. А. Би 5-р сувгаар гарах дуртай. В. Би ч гэсэн дуртай шүү, хөгжилтэй гоё байдаг юм.

* Either of-гэсэн үг аль аль нь ч гэсэн, ч гэсэн, утга илэрхийлдэг.

Жишээ нь: Actually either of them would fit you. Үүний аль аль нь чамд таарахын биш үү.

No comments: