Thursday, June 18, 2009

Comparison – харьцуулалт

Comparative буюу харьцуулсан хэлбэр, Superlative буюу тэмдэг нэрийн давуу зэрэг хэлбэрүүд нь тэмдэг нэрийн хувирлууд бөгөөд аливаа зүйлийг хооронд нь харьцуулахад хэрэглэдэг. харьцуулсан зэрэг -er -ийн тусламжтайгаар, давуулсан зэрэг -est -ын тусламжтайгаар үүснэ. Дүрмийн бус тэмдэг нэрийн хувьд more ба most гэсэн үгнүүд хэрэглэгддэг. Хүснэгтээс тодорхой харна уу.

Forming regular comparatives and superlatives

How these forms are created depends on how many syllables there are in the adjective. Syllables are like "sound beats". For instance, "sing" contains one syllable, but "singing" contains two -- sing and ing. Here are the rules:

Тэмдэг нэрийн хэлбэрүүд
Харьцуулсан зэрэг
Давуу зэрэг
Нэг үетэй ба Е - гээр төгссөн
wide, fine, cute
-R - нэмнэ:
wider, finer, cuter
-ST - нэмнэ:
widest, finest, cutest
Нэг үетэй ба эгшиг гийгүүлэгч гэж төгссөн
hot, big, fat
Сүүлийн гийгүүлэгчийг давхар бичиж -ER - нэмнэ:
hotter, bigger, fatter
Сүүлийн гийгүүлэгчийг давхар бичиж -EST - нэмнэ:
hottest, biggest, fattest
давхар гийгүүлэгчээр төгссөн эсвэл давхар эгшигийн араас гийгүүлэгч гэж төгссөн
light, neat, fast
-ER - нэмнэ:
lighter, neater, faster
-EST - нэмнэ:
lightest, neatest, fastest
хоёр үетэй ба Ү -аар төгссөн:
happy, silly, lonely
Y нь I болж хувирах ба -ER - нэмнэ:
happier, sillier, lonelier
Y нь I болж хувирах ба -EST - нэмнэ:
happiest, silliest, loneliest
Дүрмийн бус тэмдэг нэрүүд
modern, interesting, beautiful
Тэмдэг нэрийн өмнө MORE бичнэ:
more modern, more interesting, more beautiful
Тэмдэг нэрийн өмнө MOST бичнэ:
most modern, most interesting, most beautiful


Харьцуулсан ба давуулсан зэргийг хэрэглэх

Comparatives

Харьцуулсан зэрэг

Хоёр зүйлийг хооронд нь харьцуулахад хэрэглэгддэг ба харьцуулж байгаа 2 зүйлийг THAN гэдэг холбоос үгийн тусламжтайгаар холбоно.
  • Jiro is taller than Yukio.
  • Yukio is tall, but Jiro is taller.

Superlatives

Давуулсан зэрэг

Давуулсан зэрэг нь 2 оос илүү олон зүйлийн дундаас нэгийг нь хамгийн .... гэж тодотгож хэлдэг хэлбэр нэг зүйлийн тухай ярьж байгаа тул THE тодорхой ялгац гишүүнийг хэрэглэдэг.
  • Masami is the tallest in the class.
  • Yukio is tall, and Jiro is taller, but Masami is the tallest

No comments: