Thursday, June 18, 2009

Хэллэг – much, many, little, few, a lot, plenty

Much буюу их, little буюу бага гэсэн утгатай энэ үгнүүд тоолж болдоггүй нэр үгстэй хэрэглэгддэг бол many буюу их, few буюу цөөн гэсэн үгнүүд нь тоолж болдог нэр үгстэй хэрэглэгддэг.

I do not have much free time - Надад чөлөөт цаг их байхгүй.

George had little money - Жоржид бага мөнгө байсан.

It is good to have many freinds - Олон найзтай байх сайн хэрэг.

Few students passed the exam - Цөөхөн оюутнууд шалгалтанд тэнцсэн.

much ба many гэсэн үгнүүд асуулт ба үгүйсгэсэн хэлбэрт хэрэглэгдэж болно.

I did not have much time - Надад их цаг (хугацаа) байгаагүй.

Do you have many relatives? - Танд их олон хамаатан байдаг уу?

A lot (of) - их, lots (of) - их, plenty (of) - хангалттай их гэсэн хэллэгүүд нэг бол тоолж болдоггүй нэг үгстэй эсвэл тоолж болдог нэр үгс олон тоон дээр байхад хэрэглэгдэнэ.

A lot of people saw this accident - Энэ ослыг их олон хүн харсан.

Jane read lots of books during her summer vacation - Жейн зуны амралтаара их олон ном уншсан.

I have plenty of money to buy a car. - Надад машин авахад хангалттай их мөнгө байгаа.

Do not hurry! we have plenty of time - Ярах хэрэггүй ээ. Бидэнд хангалттай их цаг байгаа.

Анхаар! Зөвшөөрсөн өгүүлбэрт a lot (of) гэдгийг хэрэглэхийг илүүд үздэг. Much - ийг ихэвчлэн үгүйсгэсэн ба асуух хэлбэрт хэрэглэдэг.

Little/ a little - бага, few/ a few - цөөн гэсэн утгыг тус тус илэрхийлдэг. Ялгац гишүүн а хэрэглэх ба хэрэглэхгүй тохиолдолууд нь утгын бага зэрэг ялгааг илэрхийлдэг.

Илэрхийлэх утга Жишээ Тайлбар
little
бага - гэхдээ бас дээрээс нь чамлалттай Hurry up! We have little time Хурдлаарай бидэнд цаг бага байна : энэ тохиолдолд цаг бага байна өөрөөр хэлбэл хангалттай биш байгаа бөгөөд хоцрох аюул нүүрлэж байна.
a little бага - гэхдээ гэхдээ ямар нэгэн зүйлд хангалттай We have a little time before the filght. Shall we have a cup of coffee? Онгоц нисэхээс өмнө бидэнд багахан цаг байна. Кофе ууцгаах уу? : Энэ тохиолдолд багахан цаг байгаа боловч кофе уухад хангалттай цаг байгаа санааг илэрхийлсэн байна.
few цөөн - гэхдээ тоо хэмжээний хувьд чамлалттай I have few relatives Надад цөөхөн хамаатан байдаг : цөөхөн хамаатантай ба өшөө олон хамаатантай байсан болоосой гэсэн санаа цухалзаж байна.
a few цөөн - гэхдээ тоо хэмжээний хувьд тухайн тохиолдолд хангалттай I have a few relatives Надад цөөхөн хамаатан байдаг : гэхдээ энэ нь надад хангалттай гэсэн санаа агуулж байгаа.

Анхаар! Little/ a little - бага, few/ a few - цөөн гэсэн хэллэгүүдийн хувьд ялгац гишүүн а -г бичсэн ба бичээгүй нь дүрмийн хувьд алдаа байхгүй боловч илэрхийлэх утганд өөрчлөлт оруулж байна. Харин A lot (of) - их, lots (of) гэсэн үгнүүдийн хувьд ийм утга оруулдаггүй

No comments: