Thursday, June 18, 2009

Дүрмийн бус үйл үг-Irregular verbs

Дүрмийн болон дүрмийн бус үйл үг

Дүрмийн бус үйл үгийн тухайд дүрэм гэхээсээ илүү үгээ сайтар цээжлэх шаардлагатай. The only real difference between regular and irregular verbs is that they have different endings for their past tense and past participle forms. Дүрмийн болон дүрмийн бус үйл үгийн тухайд үйл үгийн төгсгөл past tense and past participle хэлбэр дээр л ялгаа байдаг. For regular verbs, the past tense ending and past participle ending is always the same: -ed. Дүрмийн үйлүгэн дээр past tense and past participle хэлбэрийн аль аль нь дээр адилхан ed төгсгөл авдаг. For irregular verbs, the past tense ending and the past participle ending is variable, so it is necessary to learn them by heart. Харин дүрмийн бус үйл үгийн төгсгөл нь уг хоёр цагийн хэлбэр дээр өөр өөр байдаг тул цээжлэхээс өөр аргагүй юм аа.

regular verbs: base, past tense, past participle

  • look, looked, looked
  • work, worked, worked

irregular verbs: base, past tense, past participle

  • buy, bought, bought
  • cut, cut, cut
  • do, did, done

No comments: