Thursday, June 18, 2009

Should

Should

"Should" нь санал зөвлөгөө өгөхөд хэрэглэгддэг ба зарим тохиолдолд үүрэг хариуцлага, ямар нэгэн зүйлийг болох тухай хүлээлтийг илэрхийлж болно

Жишээ нь:

  • When you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. - Та Берлинд очвол Подстамын ордонд очиж үзсэн дээр : санал
  • You should focus more on your family and less on work. - Та ажлаасаа илүү гэр бүлдээ санаа тавьсан нь дээр : зөвлөгөө
  • I really should be in the office by 7:00 AM. - Би өглөөний 7 цагт ажил дээрээ байх хэрэгтэй : үүрэг хариуцлага
  • By now, they should already be in Dubai. - Одоо тэд аль хэдийн Дубайд очсон байх ёстой : хүлээлт

"Should" ыг Одоо, Өнгөрсөн, ирээдүй цаг дээр хэрэглэх .

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй


Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

should
Санал зөвлөгөө

1. People with high cholesterol should eat low-fat foods.

2. Frank should have eaten low-fat foods. That might have prevented his heart attack.

3. You really should start eating better.

1. Sarah shouldn`t smoke so much. It`s not good for her health.

2. Sarah shouldn`t have smoked so much. That`s what caused her health problems.

3. Sarah shouldn`t smoke when she visits Martha next week. Martha hates when people smoke in her house.

should
Үүрэг хариуцлага

I should be at work before 9:00.

We should return the video before the video rental store closes.үгүйсгэсэн хэлбэр дээр хэрэглэгддэггүй

should
ямар нэгэн зүйлийг болох тухай хүлээлт

1. Susan should be in New York by now.

2. Susan should have arrived in New York last week. Let`s call her and see what she is up to.

3. Susan should be in New York by next week. Her new job starts on Monday.


1. Susan shouldn`t be in New York yet.

2. Susan shouldn`t have arrived in New York until yesterday.

3. Susan shouldn`t arrive in New York until next week.

No comments: