Thursday, June 18, 2009

Хэллэг – when, while, as

when is used, with simple tenses: When нь энгийн цагууд дээр хэрэглэгддэг.


1. When one action occurs at the same time as another or in the span of another: Нэг үйл явдал өөр нэг үйл явдалтай ижил хугацаанд юм уу өөр мөчид болох үед хэрэглэнэ.

  • When it is wet the buses are crowded. Бороо орох үед автобус хүн ихтэй байсан.
  • When we lived in town we often went to the theatre. Бид хотод амьдардаг байхдаа театр луу байнга явдаг байсан.

2. When one action follows another: Нэг үйл явдлын араас өөр нэг үйл явдал болоход.

  • When he explained the situation she calmed down. Тэр эрэгтэй нөхцөл байдлыг тайлбарлахад тэр эмэгтэй тайвширсан.


as is used: As нь дараах байдлаар хэрэглэгдэнэ.

3. When the second action occurs before the first is finished: Эхний үйлдэл дуусахаас өмнө дараагийн үйлдэл эхлэхэд хэрэглэнэ.

  • As I walked through the park I remembered about my mother`s birthday. Би цэнгэлдэх хүрээлэнгээр алхаж байхдаа ээжийнхээ төрсөн өдрийг санасан.

The above sentence implies that I remembered about my mother`s birthday before had completed the action of walking thorugh the park; I was probably still in the park. Дээрх өгүүлбэрт цэнгэлдэх хүрээлэнд алхах үйлдэл бүрэн төгс дуусахаас өмнө би ээжийнхээ төрсөн өдрийг санасныг илэрхийлж байна.

While I was walking
would have the same meaning here, but When I walked would give the impression that the act of walking through the park was complete and he was no longer in the park. While I was walking буюу Намайг алхаж байх зуур гэсэн өгүүлбэр нь энд ижил утгатай. Гэхдээ When I walked буюу алхаж байх үед гэх нь цэнгэлдэх хүрээлэнгээр алхах үйлдэл төгс дуусч, тэрээр цэцэрлэгт хүрээлэнд байхгүй байгаа санааг илэрхийлж байна.

4. For parallel actions: Зэрэгцэн болж байгаа үйлдэл.

  • The men whistled as she walked past. Тэр эмэгтэйг явж өнгөрөхөд нэг эрэгтэй шүгэлдсэн.


5. For parallel development: Ямар нэг зүйлийг зэрэг олж мэдэхэд.

  • As he listened to the story he grew more and more curious. Тэр өгүүллэгийг сонсох тусмаа улам их сониучирхаж байлаа.
  • The darker it grew, the colder it became. Харанхуй болох тусам хүйтэн болж байлаа.
  • As he worked harder he was getting more and more money for his work. Тэр шургуу ажиллах тусам хийсэн ажлынхаа хариуд илүү их мөнгө олж байсан юм.

If we used when here we would lose all idea of simultaneous progression or development. Хэрэв бид энд when -ийг хэрэглэсэн бол бүх зэрэгцэн болж байгаа болон олж нээсэн бүх санаа алдагдах байсан.

6. To mean while: While -ийн утга илэрхийлэх.

  • As he was watching TV his wife was preparing a meal. Түүнийг зурагт үзэж байхад эхнэр нь хоолоо бэлдэж байсан.


However, there is no particular advantage in using as here, and while is safer. Гэсэн хэдий ч энд as-ийг хэрэглэхээсээ илүү while -ийг хэрэглэх нь дээр.

No comments: