Thursday, June 18, 2009

Above - below, over, under

1. Above-Below гэсэн хоёр үгээр ямар нэгэн юмны төвшөнгөөс дээш ба доошхи зүйлийг тодорхойлход хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

The Global Positioning System is a network of 24 satellites 12,000 miles above the earth. Дэлхий нийтийн сүлжээ холбооны 24 хиймэл дагуулууд дэлхийгээс дээш 12,000 милийн өндөрт байралдаг.
That city is only 250 feet above sea level. Хот нь далайн түвшинөөс дээш ердөө 250 feet.
I looked up and saw some birds flying above me. Би дээш харахад шувууд миний дээгүүр нисэж байсан.
When the thief saw the police, he raised his hands above his head. Дээрэмчин цагдааг хараад, тэр түүний гарыг толгой дээр нь өргүүлэв.
Mary lives on the floor above me, but John lives on the floor below. Mary манай дээд давхарт амьдардаг, гэвч Жонн манай доод давхарт амьдардаг.
He had a tattoo above his right wrist.
Тэр баруун бугуйн дээрээ шивээстэй.
Standing on top of the mountain, he could see the village below.
Уулын оргил дээр зогсож байхад, тэр доор байгаа тосгоныг харж чадна.

2. Above-below хэн нэгнээс дээд ба доод албан тушаалтанг ялган хэлэхэд ашиглана.

Жишээ нь:

A major is above a captain. Хoшyyч ахмадаас дээд тушаалынх.
A sergeant is below a captain. Түрүүч ахмадаас доод тушаалынх.

3. Above-below Нийлбэр дүн ба эрдмийн зэрэг.

Our operating costs are way above normal. Бидний ажлын зардал ердийнхөөс илүү байна.
The students` SAT scores were well above average this year. Оюутнуудын SAT-ийн оноо энэ жил дундаж түвшингөөс дээгүүр байна.
Last year their SAT scores were below average. Өнгөрсөн жил тэдний SAT оноо дундаж түвшингөөс доогуур байсан.
Students must have a GPA (grade point average) of 3.0 or above.
Оюутнууд GPA төгсөлтийн дундаж оноо буюу 3 ба түүнээс дээш байх ёстой.
His approval rating is above 60%. Түүний сайшаалын түвшин 60% илүү байна.
His approval rating has fallen below 70% for the first time since January. Түүний сайшаалын түвшин нэгдүүгээр сараас хойш анх удаa 70% аас доогуур байна.
Unemployment was above 6% in 1994 1994 онд ажилгүйдэл 6% аас дээгүүр байсан байна.

Over
1. Over is used to mean more than.

Жишээ нь:

He has worked there over five years. Тэр тэнд 5 -аас илүү жил ажилласан.
The government has spent over $20 million on the project. Засгийн газар төсөлд $20 саяаас илүүг зарцуулжээ.
I spent over 20 hours working on the report. Би 20 гаран цагийг илтгэлийн ажилд зарцуулсан.

2. Over is commonly used to mean during - Over нь ихэвчлэн ямар нэгэн юмны үргэлжилж байгаа хугацааг илэрхийлнэ.

Жишээ нь:

Our profits have declined 37% over the last three years. Манай орлого өнгөрсөн гурван жилийн турш 37% -аар буурсан.
How many hours will you spend sleeping over the rest of your lifetime? Чи үлдсэн амьдарлынхаа хэчнээн цагийг нь унтаж өнгөрөөх гэж байна?
Fred prepared for his test over the week. Фред шалгалтандаа долоо хоногийн турш бэлдсэн.
What did you do over your vacation? Амралтынхаа турш чи юу хийсэн бэ?
Jobs in software have fallen by almost 2% over the past year Өнгөрсөн жил праграмм хангамжийн ажил 2% аар буурсан.

1. Under нь ямар нэгэн юмны гадаргуугаа доошхи зүйлийг тодорхойлно.

Жишээ нь:

How long can you swim under the water without coming up for air? Чи хэр удаан усан доогуур амьсгаа авахгүйгээр сэлж чадах вэ?
He had a splinter under his skin. Тэр арьсандаа өргөс оруулчихсон.

2. under can mean in a category or heading, or using a name

  • Please file those invoices under "Accounts Receivable."
  • I think the book you are looking for is listed under "Finance."
  • Mrs. Thompson is still listed in the phone book under her maiden name.
  • He registered under a false name.

3. under can mean affected by

  • He was arrested because he was under the influence of drugs.
  • He received a ticket for driving under the influence of alcohol.
  • She has been sick several times this term because she is under a lot of stress.

No comments: