Thursday, June 18, 2009

суух хэлбэр-Questions /Basic 3 types/

Асуулт гэж чухам юу вэ?

Хүүрнэх өгүүлбэр нь мэдээллийг юун тухай болохыг нь хэлж өгдөг бол асуулт нь тухайн мэдээллийн талаар лавлан тодруулж буй өгүүлбэр юм.

Statement: I want to go to the USA.

Question: Do you want to go to the USA?

Англи хэлний бичгийн хэлбэрт асуух өгүүлбэрийн ард асуултын тэмдэгийг үргэлж бичиж байх ёстойг санаарай.

Англи хэлний асуух өгүүлбэрийн үндсэн байрлал маш энгийн. Асуух өгүүлбэр ямагт туслах үйл үгээр эхлэнэ. Дараа нь үйлийн эзэн, дараа нь яг юун тухай асуух гээд байгаа буюу асуух гол үйл үг маань орж араас нь өгүүлбэрийн бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг л хэлэхэд хангалттай.

auxiliary verb + subject + main verb

Аuxiliary verb subject main verb
Do you like Mary?
Are they playing football?
Will Anthony go to Tokyo?
Have you seen ET?

Анхаар!

Үйл үг be-ийн тухайд жирийн одоо буюу жирийн өнгөрсөн цагт асуух үйл үгийн хэрэглэдэггүй. Ердөө л be тэгээд үйлийн эзэн байх жишээтэй.

Statement: He is German.
Question: Is he German?


Үндсэн асуултын хэлбэр

Асуух өгүүлбэрийн 3 үндсэн хэлбэр байдаг. Үүнд:

  1. Yes/No Questions (хариулт нь Тийм эсвэл Үгүй байх)
  2. Question Word Questions (хариулт нь ямарваа нэгэн мэдээлэл байх)
  3. Choice Questions (хариулт нь асуултан дотроо байх буюу сонгож хариулах)

1. Yes/No Questions

Аuxiliary verb subject main verb
Answer
Yes or No
Do you want dinner? Yes, I do.
Can you drive?
No, I can`t.
Has she finished her work? Yes, she has.
Did they go home? No, they didn`t.
Анхаар! үйл үг be жирийн одоо болон жирийн өнгөрсөн цагт:


Is Anne French? Yes, she is.

Was Ram at home? No, he wasn`t.

2. Question Word Questions

Question word auxiliary verb subject main verb
Answer
Information
Where do you live?
In Paris.
When will we have lunch? At 1pm.
Who did she meet?
She met Ram.
Why hasn`t Tara done it? Because she can`t.
Анхаар! үйл үг be жирийн одоо болон жирийн өнгөрсөн цагт:
Where is Bombay? In India.
How was she? Very well.

3. Choice Questions

Auxiliary verb subject main verb
OR
Answer
In the question
Do you want tea or coffee? Coffee, please.
Will we meet John or James? John.
Did she go to London or New York? She went to London.
Анхаар! үйл үг be жирийн одоо болон жирийн өнгөрсөн цагт:

Is your car white or black? It`s black.

Were they $15 or $50? $15.

No comments: