Saturday, April 18, 2009

Time 3-Цаг хугацааг илэрхийлэх 3

Time 3-Цаг хугацааг илэрхийлэх 3

Time (3) - Цагтай хамт хэрэглэгддэг угтвар үгс

Тодорхой цаг хугацаанд


Цагийн турш


"When shall we meet?" Бүгдээрээ хэзээ уулзах вэ?

"Let`s meet at 1 o`clock."

"It`s 12.45, when will you be ready?" 12.45 болж байна. Чи хэзээ бэлэн болох вэ?

"I`ll see you in an hour, at about 1.45 OK"

Дээрх жишээг тодруулвал:

* Let`s meet at 1 o`clock. (1 цагт уулзъя) "at" гэдэг нь д, т гэсэн утгатай.

* I"ll see you in an hour, at 1.45 OK. (Цагийн дотор уулзъя, 1,45-д OK) "in" гэдэг нь дотор гэсэн утгатай.

* Let's meet on time. (Цагтаа уулзъя) "on" гэдэг угтварыг time гэдэг үгтэй хамт хэрэглэдэг.

"I go to work in the morning." Би өглөөгүүр ажилдаа явдаг.

"I go home in the evening." Би орой гэрлүүгээ явдаг.

"I have lunch in the afternoon." Би үдээс хойш өдрийн хоолоо иддэг.

"I go to sleep at night." Би шөнө унтдаг.


Асуултууд

"What time do you open?"-Танайх хэдэн цагт онгойдог вэ?

at


We open at ...

nine` oclock.

Example:

We open at 9 o`clock. (Манайх 9 цагт онгойдог)

We close at 6 o`clock. (Манайх 6 цагт хаадаг)

"What time do you close?"-Танайх хэдэн цагт хаадаг вэ?

at


We close at ...

six o`clock.

When?-Хэзээ

Time-Цаг хугацаа

Opening Times-Онгойх цаг

"When do you open?"-Танайх хэзээ нээлттэй байдаг вэ?

from


to


We open from...

9 am

to

6 pm. "

But, we close from...

12 noon

to

1 pm for lunch."


Example: Манайх өглөө 9-өөс орой 6 хүртэл онгойдог. Гэхдээ бид үдийн цайгаараа 12-оос 1 хүртэл хаадаг.

AM or PM

Morning - Өглөө

00.01 - 11.59

AM - (Шөнө дундаас өдөр дунд хүртэлх хугацаа)

00.01 hrs - 12.00

Noon or midday - Үд дунд, өдөр дунд

12.00

PM - (Өдөр дундаас хойш)

12.01 - 24.00 hrs

Afternoon - Үдээс хойш

12.01 - 18.00

Evening - Орой

18.01 - 22.00

Night - Шөнө

22.01 - 24.00

Midnight - Шөнө дунд

24.00

* Мөн Англи хэлэнд цагийг хэлэхдээ almost, over, nearly, just гэдэг үгнүүдтэй хамт ихэвчлэн хэрэглэдэг.

almost/nearly-бараг

over-өнгөрч байна

just-дөнгөж

Example:

Хэрвээ цаг 8-д 2-хон минут дутуу байвал. (It`s almost 8 о`clock) гэж хэлнэ. Эсвэл (It`s nearly 8 o`clock)-(Бараг л 8 цаг болж байна даа)

Хэрвээ цаг 8-аас 1 минут өнгөрч байвал. (It`s over 8) гэж хэлнэ. Эсвэл (It`s just over 8 o`clock)-(Дөнгөж л 8 өнгөрч байна) гэж хэлнэ.

No comments: