Friday, March 11, 2011

НЭР ҮГ (The noun)

Англи хэлний дүрэм №3

НЭР ҮГ (The noun)
I . Хүйс : Дүрмийн хүйс = Байгалийн хүйс
а . Хүн ба эд зүйл
Эр хүйсийн хүн, амьтан эр хүйсийн тєлєєний үг авна
he
him
his
he met his friend
Эм хүйсийн хүн, амьтан эм хүйсийн тєлєєний үг авна
she
her

she saw her friend
Эд зүйлс болон хийсвэр зүйлс эрс хүйсийн тєлєєний үг авна
it
its

the book is in its place
б . Амьтан
Амьтны нэрерєнхийдєє эрс хүйс авна : The lion licked itspaw.
гэвч : Гэрийн тэжээмэл болон үлгэрийн амьтан гол тєлєв хүйсээр ялгагдана.
эр хүйсийн (хүчтэй) амьтан = эр хүйс : the dog, hisname
эм хүйсийн (сул дорой) амьтан = эм хүйс : the cat, sheis dead
Зарим нэр үг "-ess" тєгсгєл авч эм хүйс үүсгэдэг. Жишээлбэл : actor - actress, host - hostess, prince - princess, waiter - waitress, lion - lioness, duke - duchess
Санамж :Хєлєг онгоц, улс орон болон хотын нэр гол тєлєв эм хVйсийг хэрэглэдэг : the 'Atlantic' lost hercrew, England and her dominions
II . Нэр үгийн олон тоо үүсгэх
Singular + s : dog - dogs, friend - friends
Дүрмийн олон тоо үүсгэхдээ ганц тоон дээр "-s" залгадаг. Жишээлбэл : leg -legs, wall - walls, tree - trees, table - tables.
Нэр үгийн тєгсгєл нь дараах байдалтай бол :
· s, ss, x, z, ch, sh, tch, бол"-es" залгана. Жиш : ass - asses, box - boxes, church - hurches
· гийгүүлэгч + y бол "-ies"залгаж олон тоо үүсгэнэ. Жиш : baby - babies
· fe, fбол "-ves" залгана. Жиш нь : wife - wives, knife - knives, wolf - wolvesгэх мэт. Гэвч : chief - chiefs, roof - roofs гэж үүсдэгийг анхаар.
· о- бол "- oes" : hero - heroes, potato - potatoes. Гэвч зарим гадаад үгэнд : photo - photos, piano - pianos, radio - radios гэсэн байдлаар үүсдэг.
Yл єєрчлєгдєх үгс
· зарим шувуу, амьтан : sheep - хонь, deer - буга, swine- гахай, fish - загас, fruit - жимс, grouse- ятуу.
· зарим загас: trout - хулд, salmon- салмон, carp - мєрєг, pike - цурхай гэх мэт. Гэвч herring, -s = май, eel, -s = могой загас гэж үүсдэг үгс ч байдаг.
· яс үндэс, оршин суугчдын нэр : Japanese, Swiss, Vietnamese
ox, child, brother гэсэн үгс бол -(r)en тєгсгєл авна : ox - oxen, child - children, brother - brethren
Зарим нэр үг үндсээрээ єєрчлєгдєж олон тоо үүсгэдэг. Жишээлбэл : man - men, woman - women, foot - feet, tooth - teeth, goose - geese, mouse - mice, person -people, louse - lice
Санамж : man - тэй холбогдсон нэр үгс олон тоон дээр : gentleman - gentlemen, Frenchman - Frenchmenгэх мэтээр хувирна.
Гэвч : German,-s; Roman, -s; Norman, -s гэх мэт үгс шууд "-s" залгаснаар олон тоо болно.
Зарим нэг хийсвэр (Abstract) болонхам нэр (Collective)зєвхєн ганц тоонд байна. Жиш :
advice - зєвлєлгєє, business- ажил хэрэг, furniture - мебель, knowledge - мэдлэг, merchandise- эд бараа, progress - хєгжил дэвшил гэх мэт.
Санамж: Хоёроос дээш хэсэгтэй зүйлс зєвхєн олон тоонд байдаг : scissors - хайч, tongs - бахь, spectacles - нүдний шил , lungs - уушиг, trousers - ємд, scales - жин хэмжүүр,
These spectacles are strong. - Энэ нүдний шил бєх.
Анхаар! : Үйлийн эзэн олон тоонд байвал хувцас болон биеийн хэсгийн нэр олон тоонд байна.
They came in with their hats on theirheads - Тэд орж ирэхдээ малгайтайгаа байсан.
III . Тийн ялгал (The case)
Нэрлэх (Normative) = (the, a, an)
Хамаатуулах (Genitive - угтвар үгт хамаатуулах) =of (the, a, an)
Єгєх орших (Dative - угтвар үгт єгєх орших) = to (the, a, an)
Заах (Accusative) = (the, a, an)
Англи хэлэнд угтвар үгт хамаатуулахаас гадна мєн Саксоны хамаатуулахгэж байдаг ба энэ нь нэр үгийн ганц тоонд 's, олон тоонд s' -ийг залгаж хэрэглэдэг.
Хэрэглэх тохиолдолууд :
· Хүн амьтандхамаарагдах зүйлийн тухай ярихдаа : Jack'sblue book. they boys' book
· Эд зүйл болон цаг хугацаа, газар орон, тоо хэмжээний тухай ярихдаа: a week's holiday, a month's stay, a mile's walk, at arm's length, a stone's throw
· Ярианы хэллэгт : for Heaven's sake- бүх гэгээн хутагтын тєлєє, for God's sake- бурхны тусын тулд, for goodness' sake- сайн сайхны тєлєє
Санамж :Хэрэв Саксоны хамаатуулахад house, shop, church, practice гэсэн үгс байвал орхиж бичнэ.
I am at my uncle's (house). - Би эгчийндээ (гэрт) байна. at the doctor's (practice) - эмчийн дадлагад
Єгєх оршихын тийн ялгал нь Заахын тийн ялгалын ємнє байрлавал to - гүйорно.
Єгүүлэгдэхүүн
Єгүүлэхүүн
Єгєх орших
Заах

We
gave
the beggar
a penny
Бид гуйлгачинд нэг пенни єгсєн
I
sent
you
some books
Би чамд хэдэн ном илгээсэн
Угтвар үгт Єгєх оршихын тийн ялгал : Єгєх оршихын тийн ялгал нь Заахын тийн ялгалын дараа байрлавалto - тэй орно.
Єгүүлэгдэхүүн
Єгүүлэхүүн
Заах
Угтвар үгт Є.о.тя
We
Gave
a penny
to the beggar
I
Sent
some books
to you(and not to him)
Єгєх оршихын тийн ялгал нь зарим үйл үг болон хавсрал нэрийн дарааЗаахын тийн ялгалын ємнє to - тэй байдаг. Жишээлбэл :
english
mongolian
english
mongolian
english
mongolian
to add
-д нэмэх
to reply to
-д хариулах
cruel to
харгис зэрлэг
to listen to
чагнах, сонсох
to happen to
-д болох тохиолдох
just to
шударга
to declare, explain to
-д мэдэгдэх тайлбарлах
to say to
хэлэх, ярих
polite to
эелдэг, найрсаг
to mention to
дурдах сануулах
kind to
нєхєрсєг, эелдэг


Єгєх оршихын тийн ялгал нь зєвхєн Заахын тийн ялгалын утга агуулж байгаа үйл үгэнд холбогддог.
Гол хэрэглэдэг үйл үгс нь :
english
mongolian
english
mongolian
english
mongolian
english
mongolian
to give
єгєх
to bring
авчрах
to forgive
уучлах
to tell
хэлэх
to lend
зээлүүлэх
to take
-д аваачих
to cost
үнэтэй байх
to write
бичих
to offer
санал тавих
to send
-д илгээх
to owe
єртэй байх
to sell
худалдах
to promise
амлах
to fetch
авчрах
to pay
тєлєх
to show
үзүүлэх
Санамж :Заахын тийн ялгал "it" - нь биеийн тєлєєний үгийн Єгєх оршихын тийн ялгалын ємнє байрлана :
give it me - үүнийг надад єгєєч ; bring it us - үүнийг бидэнд авч ирээч

No comments: