Wednesday, September 16, 2009

Subject Pronoun - Биеийн төлөөний үг

Subject Pronoun - Биеийн төлөөний үгс
Хүн болон хүн биш зүйлсийг төлөөлүүлэн хэлэхийг биеийн төлөөний үгс гэнэ.

---------------- ганц тоо --------------------олон тоо
1-р бие---------- I ----------------------------We
2-р бие ---------You------------------------ --You
3-р бие---------He, She, It------------------- They


Possesive Prounouns - Хамаатуулах төлөөний үгс
Хүн болон хүн биш зүйлс хэнд, юунд хамааралтай болох, хэнийх, юуных болохыг заагч үгсийг хамаатуулах төлөөний үг гэнэ.

Хамаатуулах төлөөний 1-р хэлбэр

Хамаатуулах төлөөний 2-р хэлбэр

My

Mine

Your

Yours

His

His

Her

Her

Its

Its

Our

Ours

Your

Yours

Their

TheirsObject Pronouns - Тусагдахуун төлөөний үг
Англи хэлний тусагдахуун төлөөний үгс нь угтвартай хоршоогүй, дангаараа байхдаа өгөх оршихын тийн ялгалтай адил (- д,т)

Tell me about your class - Надад ангийнхаа тухай ярьж өгөөч
You can call me simply Seegii - Намайг зүгээр л Сээгий гэж дуудаж болно.

Show us your new invention - Бидэнд шинэ бүтээлээ үзүүлээч

I'll help you - Би чамд туслана.
We are going to show you how to prepare cappucino - Би та нарт капучино хэрхэн бэлтгэхийг үзүүлэх гэж байна.

Tell him the truth - Түүнд үнэнийг хэл(эрэгтэй)
Tell her the truth - Түүнд үнэнийг хэл

This machine isn't working. I'll repair it this afternoon - Энэ машин ажиллахгүй байна. Би түүнийг өнөөдөр үдээш хойш засчихнаа.

Call them immediately - Тэднийг нэн даруй дууд.


Reflexice pronoun - Эгэх төлөөний үг


Биеийн төлөөний үг

Хамаатуулах төлөөний үгийн 1 ба 2-р хэлбэр

Тусагдахуун төлөөний үг

Эгэх төлөөний үг

I

My – mine

Me

Myself

You

Your- yours

Your

Yourself

He

His – his

Him

Himself

She

Her – hers

Her

Herself

It

Its – its

It

Itself

We

Our – ours

Us

Ourselves

You

Your-Yours

You

Yourselves

They

Their – theirs

Them

ThemselvesNo comments: