Thursday, May 30, 2013

Prepositions of place and movement


Thursday, May 16, 2013


perfect to practice


Wednesday, May 8, 2013

Food techniques


Words /grow, give, tell, lose, keep, carry/

Grow - өсөх, ургах
wheat - улаан буудай /ургах/
beard -  сахал /ургах/
5 centimetres - 5 см-р /өсөх/
older - хөгшрөх
together - хамтдаа /өсөх/

Give - өгөх, хийх
advice - зөвлөгөө /өгөх/
a party - үдэшлэг /хийх/
information - мэдээлэл  /хийх/
a lift - хүргэж /өгөх/
love/best wishes - хайр /өгөх/

Tell - хэлэх, ярих
a lie - худлаа /хэлэх/
the truth - үнэнийг/хэлэх/
a story - түүх өгүүлэх
prayers - залбирал/хэлэх/
a joke - онигоо /ярих/

Lose - хаях, алдах
weigh - жин хаях
money - мөнгөө алдах
the way - замаа алдах
the match - тэмцээнд ялагдах
consciousness - ухаанаа алдах

Keep - хадгалах
a promise - амалсандаа хүрэх
the peace - энхийг сахиулах
the change - хариултаа өөртөө үлдээх
a secret - нууцыг хадгалах
in touch - холбоотой байх

Carry - авчрах, тээвэрлэх
passenger - зорчигч тээвэрлэх
the victory - ялалт авчрах
cargo - ачаа тээвэрлэх
baby  - хүүхэд тэврэх
virus - вирус тээх

Sunday, April 28, 2013

Adjective/тэмдэг нэр/ and Adverbs/дайвар үг/

Adjective/тэмдэг нэр/ and Adverbs/дайвар үг/


Adjective нь нэр үгийг тодотгодог.
Adverb нь үйл үгийг тодотгодог, мөн тэмдэг нэр, бусад дайвар үгээ тодотгодог.

Adjectives are used to modify nouns. For example:
The dog is loud. What is the dog like? He is loud.

Adverbs are used to modify verbs, adjectives or other adverbs. For example:
The dog barks loudly. How does the dog bark? He barks loudly.


Adverb буюу дайвар үг

Adverb (дайвар үг) бол үйлдлийг хэрхэн хийж байгааг харуулна. Жишээ нь: She sings beautifully. Англи хэлний дүрмэнд хамгийн толгой эргүүлдэг зүйлсийн нэг бол Adverb юм. Түвшин тогтоох явцад хүмүүс Adverb хэрэглэх тохиолдол дээр зүгээр тэмдэг нэр буюу Verb хэрэглэх гээд байдаг. Ингээд би энэ хоёрын ялгааг товч, тодорхой тайлбарлахаар шийдлээ.
1-р дүрэм: Adverb нь тэмдэг нэр дээр –ly дагавар нэмж бүтдэг.
Жишээ нь: beautiful - beautifully, careful – carefully
Анхаар!
· Зарим тэмдэг нэрүүд баймж үг болохдоо хэлбэрээ хувиргадаггүй. Жишээ нь: fast - fast, hard - hard
· Мөн 'good' гэдэг үгийн баймж үг нь 'well', гэтэл бүр америкчууд энэ дээр алдаа гаргах тохиолдол байдаг гэнэ.
Өөрөөр хэлбэл: He plays tennis good. Бол буруу юм.
2-р дүрэм: Дайвар үг нь заримдаа тэмдэг нэрийг тодотгож өгдөг.
Жишээ нь: She is extremely happy. They are absolutely sure.
Анхаар!
· “very” гэдэг тодотголыг илүү хүчтэй тэмдэг нэрний урд хэрэглэх нь зохисгүй. Жишээ нь, good – fantastic гэх мэт.
Жишээ нь: She is a very beautiful woman.
3-р дүрэм: Давтамж заасан баймж үгсийг (always, never, sometimes, often, гэх мэт) гол үйл үгийн өмнө бичдэг.
Жишээ нь: He is often late for class. Do you always eat in a restaurant? They don't usually travel on Fridays.
Анхаар!
  • Тогтмол бус баймж үгсийг асуулт болон сөрөг утгатай өгүүлбэрт хэрэглэхгүй. Жишээ нь: Does she rarely eat fish? They don't seldom go to the cinema.
  • Харин тогтмол утгатай баймж үгсийг өгүүлбэрийн эхэнд бичдэг. Жишээ нь: Sometimes, he likes to go to museums.
  • Эсвэл 'to be'-ийн ард орж болно. Жишээ нь: He is sometimes late for work.
Харин одоо энэ хоёрыг ялган таних гол аргуудыг жишээн дээр тайлбарлая.
Тэмдэг нэр
Тэмдэг нэр бол нэр үгсийг тодотгодог.
· Тиймээс нэр үгсийн өмнө бичигдэнэ. Жишээ нь:
Tom is an excellent singer. Том маш сайн дуучин.
I bought a comfortable chair. Би нэг эвтэйхэн сандал худалдаж авсан.
She's thinking about buying a new house. Тэр нэг шинэ байр авах бодолтой байгаа.
· Энгийн өгүүлбэрт тэмдэг нэр нь “to be”-ийн ард бичигдэх замаар тухайн нэр үгээ тодотгож болно. Жишээ нь:
Jack is happy. Жэк аз жаргалтай байна.
Peter was very tired. Петер их ядарсан байсан.
Mary'll be excited when you tell her. Чамайг хэлэх үед Мэри их баярлана даа.
· Мэдрэмж, өнгө үзэмж заасан утгатай үйл үгсийн өмнө буй нэр үгийг тодотгож болно. Жишээ нь:
Did you see Peter? He seemed very upset. Чи Петерийг харсан уу? Тэр маш ууртай харагдаж байсан.
I'm afraid the meat smelled rotten. Би мах муудсан үнэртэж байна гэж санаа зовж байна.
Дайвар үг
Дайвар үг нь үйл үг, тэмдэг нэр болон бусад баймж үгсийг тодотгоно.
· Баймж үгсийг таних гол арга бол түүний '-ly' төгсгөл юм.
Adjective ->; careful / Adverb ->; carefully
Adjective ->; quick / Adverb ->; quickly
  • Баймж үг нь үйл үгийг тодотгохдоо өгүүлбэрийн төгсгөлд ордог. Жишээ нь:
Jack drove carelessly.
Tom played the match effortlessly.
Jason complained about his classes constantly.
  • Тэмдэг нэрсийг дараах байдлаар тодотгоно:
They seemed extremely satisfied.
She paid increasingly high prices.
I was suddenly surprised by Alice.
  • Бусад баймжуудыг ийм байдлаар тодотгоно:
The people in the line moved incredibly quickly.
She wrote the report unusually neatly.


 Англи хэлэнд тэмдэг нэрийг хэд хэдэн төрөлд хуваан үздэг:

• Тоо заасан: six (зургаа), one hundred and one (нэг зуун нэг) гэх мэт
• Хэмжээ заасан: more (илүү), all (бүгд), some (зарим), half (хагас), more than enough (хангалттай их) гэх мэт
• Шинж чанар заасан: colour (өнгө), size (хэмжээ), smell (үнэр) гэх мэт
• Хамаатуулах: my (миний), his (түүний), their (тэдний), your (чиний) гэх мэт
• Асуух: which (ямар), whose (хэний), what (юу) гэх мэт
• Заах: this (энэ), that (тэр), those (тэдгээр), these (эдгээр) гэх мэт /эх сурвалж амархан.ком /


TEST
1) He  quickly reads a book.
2) Mandy is a  pretty girl.
3) The class is  terribly loud today.
4) Max is a  good singer.
5) You can  easily open this tin.
6) It's a  terrible day today.
7) She sings the song  well.
8) He is a  careful driver.
9) He drives the car  carefully.
10) The dog barks  loudly.
1) The bus driver was  seriously injured.
2) Kevin is  exremely clever. (extreme)Correct answer: Kevin is extremely clever. 
3) This hamburger tastes  awful.
4) Be  careful with this glass of milk. It's hot.
5) Robin looks  sad. What's the matter with him?
6) Jack is  terribly upset about losing his keys.
7) This steak smells  good.
8) Our basketball team played  badly last Friday.
9) Don't speak so  fast. I can't understand you.
10) Maria  slowly opened her present.


1. Using adjectives and adverbs

AdjectiveAdverbExample
beautifulAnn is beautiful.
beautifullyAnn sings beautifully.
warmThe room is warm.
warmlyJoe smiles warmly.
slowThe car is slow.
slowlyAnn drives slowly.

2. Making adverbs from adjectives

Adverbs are usually made from adjectives, by adding -LY. However, there are some exceptions. These are the rules:
Adjective ending in...How to make the adverbExamples
yChange Y to I and add -LYheavy - heavily
happy - happily
lazy - lazily
[anything else]Just add -LYwarm - warmly
nice - nicely
loud - loudly
However, there are some important exceptions:
AdjectiveAdverb
goodwell
latelate
(“Lately” means recently.
It is not the adverb
from “late”.)
earlyearly
fastfast
hardhard
(“Hardly” means not much.
It is not the adverb
from “hard”.)